"DOW RAYONG KIDS CREATORS" ขนทัพกูรูชั้นนำแชร์ เทคนิคสร้างเด็กไทย

"DOW RAYONG KIDS CREATORS" ขนทัพกูรูชั้นนำแชร์ เทคนิคสร้างเด็กไทย

"DOW RAYONG KIDS CREATORS" ขนทัพกูรูชั้นนำ แชร์เทคนิคสร้างเด็กไทยให้เป็น คนดี และ คนเก่ง ในศตวรรษที่ 21

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับจังหวัดระยอง สถาบันอาร์ แอล จี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง เชิญชวนครอบครัวชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมมหกรรม สร้างเด็กไทย เก่ง ดี ในศตวรรษที่ 21 "DOW RAYONG KID CREATORS" ภายใต้โครงการ "ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก" ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคมนี้ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง เวลา 11.00-19.00 น. หรือชมถ่ายทอดสดได้ทาง Dow Thailand Facebook

  พบกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาที่ครอบครัวร่วมกันทำได้ บูธนิทรรศการ และการแสดงสนุกสนานมากมายที่สอดแทรกเทคนิคดี ๆ ที่นำไปปรับใช้ได้จริงในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็นคนคุณภาพ

"DOW RAYONG KIDS CREATORS" ขนทัพกูรูชั้นนำแชร์ เทคนิคสร้างเด็กไทย

     โครงการ "ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก" ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมุ่งพัฒนาสมองส่วน Executive Functions (EF) เพื่อสร้างเยาวชนเป็นคนดีและคนเก่ง ปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองคุณภาพและลดปัญหาสังคม โดย Dow ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัยให้มีความรู้และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าให้กับเด็กและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง