กลุ่ม ปตท. พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยพลังแห่งอนาคต

กลุ่ม ปตท. พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยพลังแห่งอนาคต

กลุ่ม ปตท. พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยร่วมกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และผลักดันการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ด้วยกลยุทธ์ 3P เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานข้ามชาติของคนไทย เราไม่เคยหยุดนิ่งและพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ในปี 2564 กลุ่ม ปตท. ได้มีการปรับวิสัยทัศน์ใหม่ในรอบ 15 ปี “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต” สร้างการเติบโตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต และเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน เพื่อให้สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานโลก แนวโน้มการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
 

เราตระหนักและให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ กลุ่ม ปตท. จัดตั้งคณะทำงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์กลุ่ม ปตท. (PTT Group Net Zero Task Force หรือ G-NET) เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และผลักดันการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ทั้งในและต่างประเทศ กำหนดกลยุทธ์ 3P เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ดังนี้ 

  1. Pursuit of Lower Emissions ผลักดันโครงการที่สำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ การดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การดักจับและนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์ การใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลในกระบวนการดำเนินงาน การศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานไฮโดรเจน 
  2. Portfolio Transformation ปรับการลงทุนมุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ปรับพอร์ตการลงทุนขยายไปพลังงานแห่งอนาคตให้มากขึ้น โดยครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานของพลังงานสะอาด ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานไฮโดรเจน และการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ๆ 
  3. Partnership with Nature and Society ร่วมกับภาครัฐและชุมชนปลูกและบำรุงรักษาป่า รวมถึงการปลูกและดูแลรักษาป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ 

 

ทั้งหมดนี้ เป็นความมุ่งมั่นของ กลุ่ม ปตท. ที่พร้อมจะร่วมกันขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต และพร้อมสนับสนุนเป้าหมายของประเทศด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

แล้วพบกันในงาน Thailand Climate Action Conference 2022 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ Royal Paragon Hall