Chemistry for Better Living เคมีที่ลงตัวเพื่อทุก Generation

Chemistry for Better Living เคมีที่ลงตัวเพื่อทุก Generation

เคมีภัณฑ์ อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด เราใช้ประโยชน์ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ปัจจุบันนี้ผู้ผลิตก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นต้องคำนึงถึงตั้งแต่จุดเริ่มต้นการผลิต การทิ้ง และเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งตรงกับแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน วันนี้ ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO จาก GC มาร่วมแชร์สิ่งที่ลงมือทำ    

จากความคิดสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

"โลกอยู่ได้ เราอยู่ได้" GC คิดและลงมือทำจริง การทำธุรกิจที่มุ่งหวังความสำเร็จบนพื้นฐานความยั่งยืน สร้างสมดุล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีขึ้น อำนวยความสะดวกในทุกฟังก์ชันการใช้งาน และประหยัดพลังงาน การคำนึงถึงสุขภาพของคนใช้ เช่น สารเคลือบผิวภาชนะใส่อาหาร แม้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ต้องปราศจากสารตกค้าง และสารอินทรีย์ระเหยง่าย 

GC = NET ZERO COMPANY 

GC Group ตั้งเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวควบคู่กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี พ.ศ. 2593 โดยผสานหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการลดการปล่อยคาร์บอนอย่างบูรณาการ (Decarbonization) ในการกำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ 2 ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี พ.ศ. 2593 ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 3 ให้ได้ร้อยละ 50 ในปีเดียวกันสอดคล้องกับความตกลงปารีสตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์การขับเคลื่อน 

GC ผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3 ด้าน

  1. Efficiency-driven: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยของเสีย
  2. Portfolio-driven: ปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำโดยยังคงรักษาการเติบโตขององค์กร ควบคู่กับการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม
  3. Compensation-driven: ประยุกต์ใช้วิธีดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติและจากเทคโนโลยีขั้นสูงมาสนับสนุนการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลงมือทำจริง

ปี 2564 – 2565 GC Group ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงาน ช่วยลดการใช้พลังงาน เทียบเท่าการลดคาร์บอนไดออกไซด์ 80,280 ตัน โครงการ Solar Rooftop และ Solar Floating สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 480 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน ลดปริมาณการใช้น้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิต 2.97 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 5 ของการใช้น้ำทั้งหมด) ต่อยอดขยายผล "Youเทิร์น แพลตฟอร์ม" ร่วมกับภาคีพันธมิตรนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซคลิ่ง 310 ตัน การลงทุนในบริษัท allnex ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตสารเคลือบและสารเติมแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปลูกและฟื้นฟูป่า สำหรับการชดเชยคาร์บอน 

แล้วพบกันในงาน Thailand Climate Action Conference 2022 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน