"มาตรฐานสิ่งแวดล้อม" เครื่องมือลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

"มาตรฐานสิ่งแวดล้อม" เครื่องมือลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

ภาวะโลกร้อนนับวันยิ่งทวีความรุนแรง บวกกับผู้บริโภคหันมาใส่ใจสินค้าที่เป็นมิตรกับโลกมากขึ้น "มาตรฐานสิ่งแวดล้อม" จึงเป็นเครื่องมือเข้ามาช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ SME ไทย โดยยึดหลัก ESG ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความเจริญด้านเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ผู้คนก็เปลี่ยนไป รวมไปถึงการทำธุรกิจ และโลกการค้าขายเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจ คนที่จะค้าขายต้องปรับตัวหลายๆ ด้าน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ หนึ่งในนั้นคือเรื่อง มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมาเป็นตัวกำหนดมาตรฐานในการทำธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก รวมถึงผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสินค้าที่ช่วยลด ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสังคมมากขึ้น

ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการและ SME ต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เช่น ไม่ก่อให้เกิดขยะ การบริหารจัดการน้ำเสีย การปล่อยมลพิษในอากาศส่งผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนหรือไม่ บางครั้งลูกค้ายุคใหม่ถึงขั้นมองไปถึง กระบวนการบริหารจัดการของเสีย แล้วนำกลับมาใช้ใหม่หรือไม่ มีการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ การใช้ภาชนะต่างๆ แบบรักษ์โลกย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถเผชิญกับความท้าทายกฎกติกาการค้าโลกที่ให้ความสำคัญเรื่องการดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคต

ความตื่นตัว ผู้ประกอบการ SME ไทย กับมาตรฐานการทำธุรกิจ

ที่ผ่านมา หากมองภาพรวมของมาตรฐานทั่วไปที่ผู้ประกอบการ SME ไทยใช้กัน ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของคุณภาพมาเป็นอันดับแรก เพราะเป็นพื้นฐานของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและบริการ หลังจากนั้น เมื่อผู้ประกอบการเติบโตขึ้นถึงจะขยายไปสู่เรื่องของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจ SME ต้องเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆ เพื่อความได้เปรียบเรื่องของการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งโดยหลักการแล้ว มาตรฐานที่ธุรกิจ SME ไทยควรมีเป็นพื้นฐานคือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากลฉบับนี้ใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกขนาดและทุกประเภท
 
"มาตรฐานสิ่งแวดล้อม" เครื่องมือลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

โดยพิจารณาจากประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects) จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่องค์กรพิจารณาแล้วว่า สามารถควบคุม หรือดำเนินการผลักดันอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยการพิจารณาทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ (Life Cycle Perspective) ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทุกกิจกรรม หรือบางกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ส่วนมาตรฐานอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงก็มีความสำคัญไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการว่าต้องการให้องค์กรเดินไปในทิศทางไหนและประสบความสำเร็จอย่างไร แต่สำหรับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่ผู้ประกอบการและ SME ไทย ควรใส่ใจและเร่งดำเนินการ

ISO 14001 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สำคัญต่อ SME อย่างไร?

มาตรฐาน ISO 14001 Environmental Management System คือระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบการจัดการที่จะช่วยให้องค์กรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดทำกรอบการทำงานสำหรับองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อสิ่งแวดล้อมโดย

  • ลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  • แสดงหลักฐานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานเป็นแบบทั่วไปและไม่ได้ใช้เฉพาะกับอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ มีกรอบกลยุทธ์ที่สามารถใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ภายในและภายนอกสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการลดของเสียและวัสดุรีไซเคิลที่เหมาะสม ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับไม่เพียงแต่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังอาจจะเป็นประโยชน์เมื่อต้องเข้าร่วมธุรกิจใหม่ ผลประโยชน์อื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของพนักงานและลดความเสี่ยงของค่าปรับและการฟ้องร้องด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ตัวอย่าง SME ที่ทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

อีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคือ "บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด" ผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในระดับสากล ซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ที่มีชื่อเสียง จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงการทำธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบในทุกกระบวนการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัท 

ทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นการการันตีว่าองค์กรมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นใน Supply Chain การผลิตให้กับพาร์ทเนอร์ได้เป็นอย่างดี

ที่มา : https://bangkokbanksme.com/en/thai-auto-tools-guru-to-supply-chain