ทส. ประกาศความสำเร็จ G – Green ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานเกือบ 300 ล้าน

ทส. ประกาศความสำเร็จ G – Green ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานเกือบ 300 ล้าน

ทส. ประกาศความสำเร็จ G – Green ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานเกือบ 300 ล้าน แถมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 9.64 จัดใหญ่พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ระดับประเทศ ผู้ผ่านเกณฑ์ 319 แห่ง 20 ก.ค. นี้

6 ก.ค. 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดแถลงข่าวการจัด “งานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ” โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับ นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี (303 - 304) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เผยมีผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์เข้ารับ 319 แห่ง จาก 6 โครงการ ชี้เกิดผลสำเร็จตามเป้า ลดค่าใช้จ่ายของสำนักงานและมลพิษรวม 299 ล้าน แถมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 9.64

 

ทส. ประกาศความสำเร็จ G – Green ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานเกือบ 300 ล้าน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของนายวราวุธ ศิลปาอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิดการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากระดับสากล สู่การกำหนดนโยบายระดับชาติ และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คนไทยมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ G - Green ตามแนวคิด “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ อุทยานแห่งชาติและสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค (สำนักงาน) พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ สถานประกอบการ สำนักงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G - Green ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางต่อไป

ทส. ประกาศความสำเร็จ G – Green ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานเกือบ 300 ล้าน

“โครงการ G – Green ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้ก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน GREEN OFFICE ซึ่งเป็นการประเมินที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสำนักงานที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ ซึ่งผลการสำรวจหน่วยงานที่ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวในปี 2558-2560 จำนวน 75 หน่วยงาน และสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 25 หน่วยงาน พบว่าทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของสำนักงาน และลดมลพิษที่เกิดขึ้น และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ ขณะที่ปริมาณการใช้ทรัพยากรและการปล่อย GHGs ของหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวน 87 หน่วยงาน ในปี 2563-2564 มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานลดลง โดยไฟฟ้าลดลงร้อยละ 12 กระดาษลดลงร้อยละ 35 น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง ร้อยละ 22.4 การใช้น้ำลดลงร้อยละ 17.2 ขณะที่ปริมาณการปล่อย GHGs ลดลง 1715.6 kgCO2e หรือคิดเป็นร้อยละ 9.64” นายจตุพร กล่าว

นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศครั้งนี้ มีสถานประกอบการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ผ่านการรับรองรองตราสัญลักษณ์ G-Green รวม 319 แห่ง จาก 6 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Production 33 แห่ง โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Hotel 68 แห่ง โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว Green National Park 23 แห่ง โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office 170 แห่ง โครงการส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Restaurant 20 แห่ง และโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Airport  5 แห่ง โดยแบ่งระดับการรับรอง ระดับดีเยี่ยม โล่ G สีทอง 170 แห่ง ระดับดีมาก โล่ G สีเงิน 90 แห่ง และระดับดี โล่ G สีทองแดง 59 แห่ง

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้นวัตกรรม การอบรมให้ความรู้ สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและจูงใจกลุ่มเป้าหมายสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมกันนี้ยังให้การรับรองตราสัญลักษณ์ G - Green ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2564 ทั้งสิ้น 2,062 ราย และผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า หน่วยงานและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดค่าใช้จ่ายของสำนักงานและมลพิษที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ และสร้างผลกระทบเชิงมูลค่าเท่ากับ 299 ล้านบาท หรือ 1.4 ล้านบาทต่อสำนักงาน และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ คิดเป็นร้อยละ 9.64 ในหลาย ๆ กิจกรรม เช่น การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า กระดาษ หลังจากการเข้าร่วมโครงการ ขณะเดียวกันได้ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงแนวทางและร่างเกณฑ์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ Green Upcycle และโครงการที่พักอาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Residence ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ” นายเฉลิมชัย กล่าว

ทส. ประกาศความสำเร็จ G – Green ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานเกือบ 300 ล้าน

นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากผลดำเนินการที่เกิดขึ้น นับเป็นสิ่งที่ยืนยันและแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่จะขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีทัศนคติและวิถีชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศชัดเจนขึ้น ซึ่งในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้กำหนดจัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศขึ้น ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference) บน Application ZOOM เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G - Green ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ นอกจากร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุน ให้กำลังใจการดำเนินงาน เครือข่าย G - Green แล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานแสดงความเห็นต่อทิศทางการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ BCG ในอนาคต สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นช่องทางได้ให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูลและแนวทาง การเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสต่อไปด้วย

ทส. ประกาศความสำเร็จ G – Green ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานเกือบ 300 ล้าน ทส. ประกาศความสำเร็จ G – Green ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานเกือบ 300 ล้าน ทส. ประกาศความสำเร็จ G – Green ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานเกือบ 300 ล้าน ทส. ประกาศความสำเร็จ G – Green ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานเกือบ 300 ล้าน