เงื่อนไข สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว

เงื่อนไข สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว

นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลแรงงานต่างด้าว ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

แรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเหมือนผู้ประกันตนคนไทย เพราะทุกคนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนกัน โดย สำนักงานประกันสังคม มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยแรงงานต่างด้าวจะได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว หากต้องการจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีเอกสารใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง เช่น บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) แต่หากเป็นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองไทยแต่ได้รับการผ่อนผันให้สามารถทำงานชั่วคราวได้ เมื่อเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจากการทำงานต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเพื่อดำเนินการให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทน

ดังนั้น จึงขอให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลแรงงานต่างด้าว ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

#สำนักงานประกันสังคม #ประกันสังคม #สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ #SSOTHAI #SSONEWS #กระทรวงแรงงาน #ผู้ประกันตน #ม33 #ผู้ทุพพลภาพ #ประโยชน์ทดแทน #เงินสมทบ #แรงงานต่างด้าว