แรงงานต่างด้าวอย่าลืมรับสิทธิเงินบำเหน็จ บำนาญ เมื่ออายุครบ 55 ปี

แรงงานต่างด้าวอย่าลืมรับสิทธิเงินบำเหน็จ บำนาญ เมื่ออายุครบ 55 ปี

เมื่อ แรงงานต่างด้าว อายุครบ 55 ปี สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีสิทธิส่วนใดบ้าง หาคำตอบได้จากบทความนี้

แรงงานต่างด้าว ที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามเกณฑ์กำหนด จะได้รับสิทธิ ทั้ง "เงินบำเหน็จ" หรือ "เงินบำนาญชราภาพ" เมื่ออายุครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง โดยในการขอรับประโยชน์ จะต้องลาออกจากประกันสังคม แล้วยื่นเรื่องเบิกค่าบำเหน็จบำนาญภายใน 1 ปี โดยยื่นแบบขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม สปส.2-01 ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ / จังหวัด / สาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม และโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

#สำนักงานประกันสังคม #ประกันสังคม #สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ #บำเหน็จ #บำนาญ #SSOTHAI #SSONEWS #กระทรวงแรงงาน #ผู้ประกันตน #ม33 #ผู้ทุพพลภาพ #ประโยชน์ทดแทน #เงินสมทบ #แรงงานต่างด้าว