เงินสมทบ จ่ายแล้วไปไหน ผู้ประกันตนได้ประโยชน์อะไร?

เงินสมทบ จ่ายแล้วไปไหน ผู้ประกันตนได้ประโยชน์อะไร?

เงินสมทบที่จ่ายแบ่งดูแลเรื่องอะไรบ้าง แล้วนำไปใช้ในส่วนใดบ้าง หาคำตอบเหล่านี้ได้จากบทความนี้

เมื่อลูกจ้าง และมนุษย์เงินเดือน ได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มักจะเกิดคำถามว่า เงินเหล่านี้ จะได้ใช้หรือไม่ วันนี้มีคำตอบ เริ่มต้นมาทำความรู้จักกับเงินสมทบกันก่อน ซึ่งเงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งฐานค่าจ้างที่จะนำมาคำนวณต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งเงินสมทบขั้นต่ำจะอยู่ที่เดือนละ 83 บาท และไม่เกินเดือนละ 750 บาท และรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่งให้ ทั้งนี้ เงินสมทบที่จ่าย 5% ทุกเดือน จะถูกแบ่งไปดูแลเรื่องต่างๆ ดังนี้

  • 1.06% นำไปดูแลเรื่องเจ็บป่วย ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อเจ็บป่วย โดยจะได้รับเงินชดเชยหยุดงาน 70% ของค่าจ้างรายเดือน (ฐานค่าจ้างสูงสุด 20,000 บาท) โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุให้หยุดพักรักษาตัว และลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวจริงตามใบรับรองแพทย์
  • 0.23% นำไปดูแลกรณีคลอดบุตร โดยสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนฝ่ายหญิง จะได้รับเงินค่าคลอดบุตร 15,000 บาท ไม่จำกัดสถานพยาบาลและจำนวนครั้ง ไม่จำกัดสถานพยาบาลและจำนวนครั้ง พร้อมรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน (สำหรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร สามารถเบิกได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง) หากผู้ประกันตนชาย ซึ่งมีภรรยาที่จดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมีหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา รับเงินค่าคลอดบุตร 15,000 บาท พร้อมเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ ได้สูงสุด 1,500 บาท
  • 0.13% นำไปดูแลกรณีทุพพลภาพ ซึ่งหากผู้ประกันตนทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 30%-50% ของค่าจ้างรายวัน นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการทางการแพทย์ กรณีเจ็บป่วยปกติเข้ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน
  • 3.00% นำไปดูแลกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าสงเคราะห์บุตรคนละ 800 บาท/เดือน โดยต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ ครั้งละไม่เกิน 3 คน ส่วนกรณีชราภาพ จะจ่ายเป็นเงินบำนาญชราภาพ และเงินบำเหน็จชราภาพ
  • 0.50% นำไปดูแลกรณีว่างงาน หากผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนในช่วงว่างงาน 50% ของค่าจ้าง คราวละไม่เกิน 180 วัน กรณีลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง รับเงินทดแทนในช่วงว่างงาน 30% ของค่าจ้าง คราวละไม่เกิน 90 วัน รับเงินทดแทนในช่วงว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
  • 0.08% กรณีเสียชีวิต หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ผู้มีสิทธิจะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน พร้อมรับค่าทำศพ 50,000 บาท

สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบรวมทั้งสิ้นร้อยละ 5 ของค่าจ้างต่อเดือนเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันสังคม ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เงินสมทบ จ่ายแล้วไปไหน ผู้ประกันตนได้ประโยชน์อะไร?