กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลําไตรมาศ แห่งแรกของพังงา

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลําไตรมาศ แห่งแรกของพังงา

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลําไตรมาศ แห่งแรกของพังงา โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างในปี 2565-2568

20 พ.ค. 65 ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหัวงานอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ อ่างเก็บน้ำแห่งแรกของจังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีดังกล่าว 

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลําไตรมาศ แห่งแรกของพังงา

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำลําไตรมาศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) ความยาว 322 เมตร เก็บกักน้ำได้ 5.60 ล้าน ลบ.ม. มีที่ดินที่อยู่ในเขตก่อสร้างประมาณ 560 ไร่ 120 แปลง แบ่งเป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 21 แปลง เนื้อที่ 74-2-53.20 ไร่ ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 99 แปลง เนื้อที่ประมาณ 457-0-36 ไร่ และพื้นที่แม่น้ำ ลำคลอง ถนน เนื้อที่ 28-1-10.8 ไร่ ซึ่งมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ ในเนื้อที่ทั้งหมด 491-1-37 ไร่ ประกอบด้วย ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 119-3-44 ไร่ ได้รับอนุญาตแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาสูง เนื้อที่ 299-1-93 ไร่ ตรวจสภาพป่า (ป.ส.18) เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 และที่ดินในเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 72 ไร่ ตรวจสภาพป่า (ป.84 - 2) เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 โดยคาดว่า จะสามารถจ่ายค่าชดเชยที่ดินและผลอาสินครั้งที่ 1 ได้ ประมาณเดือนประมาณเดือนมิถุนายน 2565 

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลําไตรมาศ จังหวัดพังงา มีแผนดำเนินการก่อสร้างในปี 2565-2568 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และการปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งของฝายคลองลำไตรมาศ ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 6,350 ไร่ และยังใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ในพื้นที่อำเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่โครงการฯ รวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจให้กับประขาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอีกด้วย
กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลําไตรมาศ แห่งแรกของพังงา กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลําไตรมาศ แห่งแรกของพังงา กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลําไตรมาศ แห่งแรกของพังงา