ประกาศยุติการผลิตและจำหน่ายทองคำ ภายใต้เครื่องหมาย "ฮั่วเซ่งฮง"

ประกาศยุติการผลิตและจำหน่ายทองคำ ภายใต้เครื่องหมาย "ฮั่วเซ่งฮง"

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ออกประกาศยกเลิกการผลิตทองคำภายใต้เครื่องหมายชื่อ "ฮั่วเซ่งฮง" และขออภัยต่อบริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด

ตามที่ บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ได้ผลิตทองคำ ภายใต้เครื่องหมายชื่อ “ฮั่วเซ่งฮง” และวางจำหน่ายในร้านห้างค้าทองฮั่วเซ่งฮงเยาวราช ของบริษัท ในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 นั้น เนื่องจากเครื่องหมาย“ฮั่วเซ่งฮง” และชื่อร้าน ห้างค้าทองฮั่วเซ่งฮงเยาวราช มีลักษณะของตัวอักษรและตัวเครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายการค้าชื่อ “ฮั่วเซ่งเฮง” ของบริษัทห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด ซึ่งเป็นคู่คู้าของบริษัททำให้ลูกค้าทั่วไปอาจเกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้า 

ดังนั้น บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ว่า บริษัทได้รับทราบในการกระทำ และได้ยุติการดำเนินการผลิตและจำหน่ายทองคำ ภายใต้เครื่องหมาย “ฮั่วเซ่งฮง” แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12  เมษายน 2564 โดยขอให้คำมั่นสัญญา ว่าจะไม่ดำเนินการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าประเภททองคำ หรือเครื่องประดับต่างๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า “ฮั่วเซ่งเฮง” อีกต่อไปจึงขออภัยต่อบริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด มา ณ ที่นี้

ประกาศ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ลงชื่อ

(นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด