เช็ก "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ป่วยโรคไต ได้สิทธิอะไรบ้าง

เช็ก "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ป่วยโรคไต ได้สิทธิอะไรบ้าง

ป่วยโรคไต "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ช่วยอย่างไร เช็กที่นี่ พร้อมวิธีขอรับสิทธิรักษา มีขั้นตอน และเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ไต เป็นหนึ่งอวัยวะสำคัญของร่างกายที่ช่วยกรองของเสีย ถ้าหากป่วยเป็น "โรคไต" ย่อมส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพ และโรคไตยังเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษายาวนานตลอดชีวิต ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

สำหรับผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองกรณีป่วยเป็นโรคไตทุกระยะ สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย "ประกันสังคม" โดยเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันที่เข้ารับการรักษา ส่วนในกรณีส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือนแล้วแต่ลาออกจากประกันสังคม จะยังขอรับสิทธิรักษาได้ต่ออีก 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

เช็ก "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ป่วยโรคไต ได้สิทธิอะไรบ้าง

ผู้ป่วยโรคไต ประกันสังคมช่วยอะไรบ้าง

1. กรณีโรคไตวาย (ที่ไม่ใช่ระยะสุดท้าย)

ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามคำสั่งของแพทย์ ณ โรงพยาบาลตามสิทธิ (ยกเว้น สิทธิ์บำบัดทดแทนไต เช่น การฟอกไต ปลูกถ่ายไตการล้างช่องท้อง เป็นต้น)

2. กรณีโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

 • ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งและไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ (เดือนละ 18,000 บาท)
 • จ่ายค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาทในระยะเวลา 2 ปี (หากใน 2 ปีนี้จำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไขเส้นเลือด จ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท)
 • การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวรไม่เกิน 20,000 บาท 
 • จ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ไม่เกิน 20,000 บาท (หากใน 2 ปีนี้จำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาทางช่องท้อง จ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท)
 • ปลูกถ่ายไตได้รับสิทธิบริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง หลัง การผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

วิธีขอรับสิทธิรักษาโรคไต ประกันสังคม

สำหรับ ผู้ประกันตน ต้องการรับบำบัดทดแทนไต จะต้องทำการยื่นขอรับการอนุมัติก่อนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยเตรียมเอกสารประกอบ ได้แก่

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำบัดทดแทนไตและปลูกถ่ายอวัยวะ หรือการดูแลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและรับยากดภูมิคุ้มกันกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-18)
 2. สำเนาเวชระเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 3. ผลการตรวจไตตามหลักเกณฑ์
 4. หนังสือรับรองจากอายุรแพทย์โรคไต
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาหนังสือเดินทาง Passport หรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (เฉพาะต่างชาติ/ต่างด้าว)
 7. ใบอนุญาตทำงาน Work permit (เฉพาะต่างชาติ/ต่างด้าว)