เช็ครายชื่อ 15 สถานที่ กทม.ไฟเขียวจัดปราศรัย หาเสียงเลือกตั้ง"ผู้ว่าฯกทม."

เช็ครายชื่อ 15 สถานที่ กทม.ไฟเขียวจัดปราศรัย หาเสียงเลือกตั้ง"ผู้ว่าฯกทม."

เปิดรายชื่อ 15 สถานที่ กทม.ไฟเขียวจัดปราศรัย หาเสียงเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม." พร้อมเช็คเงื่อนไขขออนุญาตทั้งหมด ที่นี่!

วันที่ 12 เม.ย. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงนามประกาศ กทม.เรื่อง "กำหนดสถานที่สำหรับการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของกรงเทพมหานคร และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้กำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นั้น

เพื่อให้การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเท่าเทียมกัน กทม.จึงกำหนดสถานที่สำหรับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใช้ในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง จำนวน 15 แห่ง ดังนี้

1.ลานคนเมือง เขตพระนดร

2.สวนจตุจักร เขตจตุจักร

3.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร

4.สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร

5.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

6.อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย

7.บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขตธนบุรี

8.สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด

9.ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม ๙ (ฝั่งธนบุรี) เขตราษฎร์บูรณะ

10.สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน

11.สวนเสรีไทย เขตปังกุม

12.สวนพระนคร เขตลาดกระบัง

13.สวนสุขภาพ เขตประเวศ

14.ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียร์ติ เขตทุ่งครุ

15.สวนสาธารณะหน้าเตอะมอลล์บางแค เขตบางแค

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประสงค์จะขอใช้สถานที่ดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1.ผู้มีสิทธิ์ขออนุญาตใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งตามข้อ 1 ถึงข้อ 15 จะต้องเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือพรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อปลัดกรุงเทพมหานคร

2.สถานที่ยื่นคำร้องขออนุญาตใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งตามข้อ 1 ถึงข้อ 15 ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร สำนักงานปกครองและทะเบียน ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนครตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นตันไป หมายเลขโทรศัพท์ 022242940 และ 026210721 ทั้งนี้ จะต้องยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้สถานที่ไม่น้อยกว่า 3 วันและต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

3.ผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเวทีในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งมาเอง กรุงเทพมหานครจะอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งให้เท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป

เช็ครายชื่อ 15 สถานที่ กทม.ไฟเขียวจัดปราศรัย หาเสียงเลือกตั้ง"ผู้ว่าฯกทม." เช็ครายชื่อ 15 สถานที่ กทม.ไฟเขียวจัดปราศรัย หาเสียงเลือกตั้ง"ผู้ว่าฯกทม."