กทม.ประกาศตัดสิทธิผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 1 ราย - ส.ก. 3 ราย

กทม.ประกาศตัดสิทธิผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 1 ราย - ส.ก. 3 ราย

กทม.ประกาศตัดสิทธิผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 1 ราย - ส.ก. 3 ราย ผิดคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม เช็ครายชื่อที่นี่!

วันที่ 11 เม.ย. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผอ.กต.ทถ.กทม.) ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2/2565 โดยนายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ที่ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานแจ้งการไม่รับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกสภา กทม. จำนวน 4 ราย ได้แก่ 

1.นายไกรเดช บุนนาค ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 19 เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 (3) แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ” (ได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ “ไฮไลท์ บันเทิง” โดยได้ยื่นจดแจ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2546) 

กทม.ประกาศตัดสิทธิผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 1 ราย - ส.ก. 3 ราย

2.นายอดิเทพ จาวลาห์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. เขตดุสิต หมายเลข 10 ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 49 (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพฯ เป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปี 

3.นายพีรพล กนกวลัย ผู้สมัครสมาชิกสภา กทม. เขตพญาไท หมายเลข 7 เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (3) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ” (ได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ “ท่องธรรมชาติ” โดยได้ยื่นจดแจ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2537) 

4.นางสาวณัฐวีณ์ เปาชัย ผู้สมัครสมาชิกสภา กทม. เขตบางนา หมายเลข 7 เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (20) เนื่องจากเป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ (ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

ทั้งนี้ กทม.จะติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภา กทม. ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ที่ศาลาว่าการ กทม. 1 เขตพระนคร และสำนักงานเขต 50 เขต หรือรายละเอียดทางเว็บไซต์สำนักงานปกครองและทะเบียน http://office2.bangkok.go.th/ard/ 

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องให้รับสมัครรับเลือกตั้ง และประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งพร้อมพยานหลักฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.จังหวัด) เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ โทร. 02-141- 8065 - 80 ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผอ.กต.ทถ.กทม.) ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์