โพลธรรมศาสตร์ "ชัชชาติ" ยังเต็ง 1 ตามด้วย ดร.เอ้-วิโรจน์ ส่วน อัศวิน อันดับ 4

โพลธรรมศาสตร์ "ชัชชาติ" ยังเต็ง 1 ตามด้วย ดร.เอ้-วิโรจน์ ส่วน อัศวิน อันดับ 4

โพลธรรมศาสตร์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มาแล้ว ผลสำรวจล่าสุด "ชัชชาติ" ยังเต็ง 1 ตามด้วย ดร.เอ้-วิโรจน์ ส่วน อัศวิน อันดับ 4 ตามด้วย สกลธี

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. สํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชต่อว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ครั้งที่ 3

โดยจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยสำรวจแยกรายเขต จำนวน 50 เขต สำรวจระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 2,041 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ในพื้นที่แต่ละเขตตามที่กำหนด โดยมีผลการสำรวจ ดังนี้

  • ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ  25.7
  • สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ร้อยละ  18.3
  • วิโรจน์ ลักขณำอดิศร ร้อยละ   11.8
  • อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ   11.3
  • สกลธี ภัททิยะกุล ร้อยละ   6.7
  • รสนา โตสิตระกูล ร้อยละ   5.7
  • ศิธา ทิวารี ร้อยละ   2.8
  • อื่น ๆ ร้อยละ   0.1
  • ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ  17.5
  • ไม่ไปใช้สิทธิ (No Vote) / ไม่เลือก (Vote No) ร้อยละ   0.1

โพลธรรมศาสตร์ "ชัชชาติ" ยังเต็ง 1 ตามด้วย ดร.เอ้-วิโรจน์ ส่วน อัศวิน อันดับ 4