โชว์ฉบับเต็ม! 7 มาตรา ร่าง รธน. “คณะก้าวหน้า” ปลดล็อกท้องถิ่น - ล่าชื่อ 1 เม.ย.

โชว์ฉบับเต็ม! 7 มาตรา ร่าง รธน. “คณะก้าวหน้า” ปลดล็อกท้องถิ่น - ล่าชื่อ 1 เม.ย.

เปิดเนื้อหาฉบับเต็ม! ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ “คณะก้าวหน้า” ปลดล็อกท้องถิ่น 7 มาตรา คิกออฟรณรงค์ล่าชื่อ 1 เม.ย. 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 คณะก้าวหน้า เผยแพร่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น หลังผลักดันรณรงค์ในแคมเปญล่าชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่น” เริ่ม 1 เม.ย.2565 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 7 มาตรา

สำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ “ปลดล็อกท้องถิ่น” ของคณะก้าวหน้า ระบุเหตุผลว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีบทบัญญัติในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเนื้อหาสาระอันเป็นอุปสรรคต่อการกระจาย อำนาจไปสู่ท้องถิ่น จนทำให้การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นไม่อาจเกิดขึ้นได้จริง

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดทำบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง การจัดทำและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นโดยทั่วไป เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าที่และอำนาจที่ซ้ำซ้อนกับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็น ไม่กลายเป็นการบังคับบัญชา และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

สาระสำคัญของร่างฉบับนี้ เช่น การแบ่งหน้าที่ และอำนาจระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังแบ่งการจัดสรรสัดส่วนรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเพิ่มขึ้นโดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบภายในสามปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ

นอกจากนี้ยังมีการจัดให้มีคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ

ขณะเดียวกันยังเน้นไปที่การให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากบริการสาธารณะของราชการส่วนกลางทับซ้อนกับราชการส่วนท้องถิ่น ให้อำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะเป็นของท้องถิ่น และห้ามมิให้ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าวอีกด้วย

อ่านร่างฉบับเต็ม คลิกที่นี่

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์