18 ม.ค. "ผบ.ทบ." นำทหารกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ประชาชน

18 ม.ค. "ผบ.ทบ." นำทหารกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน  เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ประชาชน

ทบ. เตรียมจัดงาน "วันกองทัพบก" ในวันที่ 18 ม.ค. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้าน ผบ.ทบ. นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล "เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน"

15 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 18 มกราคม เป็นวันที่มีความสำคัญ และมีความหมายยิ่งในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี และนำเหล่าทหารปกป้องแผ่นดิน นับเป็นการยุทธที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนหลายเหตุการณ์ที่บูรพกษัตริย์ และบรรพชนทหารกล้าได้สร้างวีรกรรมอัน กล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทย ให้เป็นมรดกของชนรุ่นหลัง
มาจนถึงทุกวันนี้ กองทัพไทยจึงได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็น “วันกองทัพไทย” และ “วันกองทัพบก” 

18 ม.ค. "ผบ.ทบ." นำทหารกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน  เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ประชาชน

โดยในวันที่ 18 มกราคม 2565 กองทัพบกได้ จัดพิธีทางศาสนา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ และวีรชนทหารกล้าที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ ในสมรภูมิรบต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และพิธีถวาย ราชสักการะแด่บูรพกษัตริย์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

และที่สำคัญในวันนี้ผู้ที่บรรจุรับราชการทหารใหม่ทุกนายจะร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติด้วยความทุ่มเทเสียสละ ซึ่งจะจัดพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ มณฑลทหารบกทั่วประเทศ

18 ม.ค. "ผบ.ทบ." นำทหารกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน  เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ประชาชน

 สำหรับในพื้นที่ส่วนกลางจัดขึ้นที่ กองบัญชาการทหารบก โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้นำในการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนในพิธีด้วยตนเอง

นอกจากนี้ กองทัพบกได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบกเป็นการภายใน และการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนระหว่าง 17-19 ม.ค.65 กองทัพบกได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย ประวัติของวีรชนทหารกล้า เพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลและประชาชนได้เยี่ยมชมด้วย 

18 ม.ค. "ผบ.ทบ." นำทหารกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน  เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ประชาชน

 นอกจากนั้นผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกถือเอาวันสำคัญนี้เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม และพักรักษาที่โรงพยาบาลของกองทัพบก เพื่อขอบคุณในความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

  ส่วนหน่วยทหารของกองทัพบกจะนำกำลังพลจิตอาสาเข้าบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส ตามพระราโชบาย การทำความดีด้วยหัวใจ ในระหว่าง 17-21 ม.ค.65 สำหรับทุกพิธีที่จัดขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ในปีนี้ ได้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน โดยยึดถือมาตรการสาธารณสุข

กองทัพบกในฐานะสถาบันหลักของชาติจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยความเป็นทหารอาชีพ พร้อมใช้ศักยภาพของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ปฏิบัติในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ดำรงตนเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และสร้างความสงบสุขให้กับประชาชน ตามอุดมการณ์กองทัพบก “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” ต่อไป