"ประธานวุฒิสภา" นัดประชุม รับทราบ "จาตุรงค์" ถอนตัว ถูกเสนอชื่อเป็น ป.ป.ช.

"ประธานวุฒิสภา" นัดประชุม รับทราบ "จาตุรงค์" ถอนตัว ถูกเสนอชื่อเป็น ป.ป.ช.

เป็นรายแรก "จาตุรงค์ สรนุวัตร" ถอนจากการเสนอชื่อเป็น กรรมการ ป.ป.ช. - ประธานวุฒิสภา นัดประชุม 17-18 มกราคม เพื่อรับทราบการถอนตัว

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 17 - 18 มกราคม โดยมีวาระพิจารณาสำคัญ  คือ รับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการ  ซึ่งแจ้งถึงกรณีที่นายจาตุรงค์ สรนุวัตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ขอลาออกจากการได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจาตุรงค์ ได้ทำหนังสือลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงประธานวุฒิสภา เรื่องขอถอนตัวจากการเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการป.ป.ช. โดยระบุเหตุผลว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพ ที่ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ ป.ป.ช. ไม่มีประสิทธิภาพตามสมควร และไม่มีความประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว และขอถอนตัวที่จะขอรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

\"ประธานวุฒิสภา\" นัดประชุม รับทราบ \"จาตุรงค์\" ถอนตัว ถูกเสนอชื่อเป็น ป.ป.ช.

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่นายจาตุรงค์ถอนตัวจากกการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป.ป.ช. นั้นถือเป็นบุคคลรายแรกที่ถอนตัว หลังจากที่ถูกเสนอชื่อโดยกรรมการสรรหา และอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของวุฒิสภา ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ และได้เรียกนายจตุรงค์ ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงรวมถึงตอบข้อซักถามบางประการกับคณะกรรมาธิการฯ แล้ว และอยู่ระหว่างการทำรายงานสรุปเพื่อเสนอต่อวุฒิสภา ตามขั้นตอน

 

         และการถอนตัวดังกล่าวเมื่อวุฒิสภาได้รับทราบอย่างเป็นทางการแล้ว ต้องดำเนินการในขั้นตอนการสรรหาใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการป.ป.ช. ต้องนัดประชุมเพื่อกำหนดวันรับสมัครบุคคลใหม่อีกครั้ง

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนั้นยังมีวาระพิจารณาร่างกฎหมาย อีก จำนวน 5 ฉบับที่สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเห็นชอบ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภาายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ได้แก่

 

         1. ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่...) พ.ศ...

         2. ร่างพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่...) พ.ศ...

          3. ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ....

          4. ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่...) พ.ศ...

         และ 5. ร่างพ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จลจอมเกล้า (ฉบับที่...) พ.ศ....