"ประวิตร" นำถกจัดทำงบฯ ปี 66 ใน 3 คณะย่อย ย้ำ ใช้เงินประหยัด คุ้มค่า

"ประวิตร" นำถกจัดทำงบฯ ปี 66 ใน 3 คณะย่อย ย้ำ ใช้เงินประหยัด คุ้มค่า

"ประวิตร" นำถก 3 คณะย่อย จัดทำงบประมาณ ปี 66 เห็นชอบ รายจ่ายบูรณาการแก้ปัญหาชายแดนใต้ เคาะแผนบริหารน้ำ 6 ด้าน เร่ง ดัน "รัฐบาลดิจิทัล" ย้ำ ใช้เงินประหยัด คุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย บูรณาการประจำปีงบประมาณ 2566 (3 คณะย่อย) ครั้งที่1/2565 ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมได้เริ่มการประชุมคณะที่ 1.1 : การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพิจารณาเห็นชอบ กรอบงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามแผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ปี 2566 ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ กอ.รมน. และศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาได้ประสานหน่วยงานต่างๆ เร่งนำข้อมูลที่ปรับตามมติคณะกรรมการฯ เข้าระบบ e-budgeting โดยมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อทำให้พื้นที่ภาคใต้เกิดสันติสุข สงบร่มเย็น ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ก่อนจะประชุมคณะที่ 1.2 :การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยได้เห็นชอบ หลักเกณฑ์การพิจารณาแผน และร่างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ ปี 2566  ประกอบด้วยโครงการจำแนกตามแผนแม่บทน้ำ 6 ด้านได้แก่ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค,การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต,การจัดการน้ำท่วม และอุทกภัย,การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ,การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้งการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้มีการกำหนดความเร่งด่วนโครงการตามความจำเป็นในการดำเนินงานให้ชัดเจนด้วย

จากนั้น พล.อ.ประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะที่ 1.3 :รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ ปี 2566 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลโดยคาดว่าผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับคือ ภาครัฐจะปรับเปลี่ยนไปสู่ "รัฐบาลดิจิทัล" เกิดเครื่องมือและแพลตฟอร์มสำคัญในการบริหารจัดการและการบริการดิจิทัลภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จ มุ่งเน้นให้มีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 พ.ศ.2566 - 2570

ทั้งนี้  พล.อ.ประวิตร  ยังได้เน้นย้ำให้ สมช., กอ.รมน., ศอ.บต.และ กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้ง 3 แผนงาน จะต้องมีการกำกับ ติดตามการทำงานของหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ อย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด คุ้มค่า บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ และต้องไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนการทำงาน มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติ และให้พี่น้องประชาชน ให้มีความอยู่ดีกินดีเป็นสำคัญ

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์