ผบ.ทร. ชื่นชม นรข. จ.นครพนม ปกป้องอธิปไตย-สะกัดสิ่งผิดกฎหมายลำน้ำโขง

ผบ.ทร. ชื่นชม นรข. จ.นครพนม ปกป้องอธิปไตย-สะกัดสิ่งผิดกฎหมายลำน้ำโขง

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจพื้นที่ทางยุทธวิธีในแม่น้ำโขง ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ชื่นชมทำหน้าด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ปกป้องอธิปไตย-สะกัดสิ่งผิดกฎหมายลำน้ำโขง

23 ธันวาคม 2564 พลเรือเอก  สมประสงค์  นิลสมัย  ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางศิริรัตน์  นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี พลเรือตรี สมบัติ  จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง  ตลอดจนกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงให้การต้อนรับ

ผบ.ทร. ชื่นชม นรข. จ.นครพนม ปกป้องอธิปไตย-สะกัดสิ่งผิดกฎหมายลำน้ำโขง

จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งให้โอวาทและขอบคุณกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเทจนเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยมีใจความสำคัญว่า

ผบ.ทร. ชื่นชม นรข. จ.นครพนม ปกป้องอธิปไตย-สะกัดสิ่งผิดกฎหมายลำน้ำโขง

" หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือ มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตย รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ตามลำแม่น้ำโขง และให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ  ผมได้ติดตามการปฏิบัติงานในการจับกุมยาเสพติด แรงงานเถื่อน และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนมาก นับเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของกองทัพเรือที่สามารถรายงานหน่วยเหนือได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ซึ่งการปฏิบัติงานตามภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนเหล่านี้ กำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทนและเสี่ยงอันตราย ทำให้ภารกิจต่าง ๆ สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีจนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา"

ผบ.ทร. ชื่นชม นรข. จ.นครพนม ปกป้องอธิปไตย-สะกัดสิ่งผิดกฎหมายลำน้ำโขง
      ขอให้กำลังพลของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นตัวแทนของกองทัพเรือที่ปฏิบัติการในพื้นที่แห่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รักในเกียรติและศักดิ์ศรี  ไม่ประพฤติตนหรือกระทำการอันใดที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยสติรู้ตัว  ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับประชาชน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและกองทัพเรือที่เรารักตลอดไป  

ผบ.ทร. ชื่นชม นรข. จ.นครพนม ปกป้องอธิปไตย-สะกัดสิ่งผิดกฎหมายลำน้ำโขง


     ในเวลาต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปยัง สถานีเรือนครพนม เพื่อตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ และชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ที่จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งภารกิจการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ  

ผบ.ทร. ชื่นชม นรข. จ.นครพนม ปกป้องอธิปไตย-สะกัดสิ่งผิดกฎหมายลำน้ำโขง

        จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะได้ ชมแปลงเกษตรริมโขงของ สถานีเรือนครพนมก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติ ตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินงาน

         หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงมีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงรวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศโดยจัดกำลังออกลาดตระเวนทางเรือเบ้าตรวจการตั้งจุดตรวจด่านตรวจร่วมและจัดตั้งที่บังคับการทางยุทธวิธีในพื้นที่รับผิดชอบการจัดหน่วยประกอบด้วยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตจำนวน 4 เขต 14 สถานีเรือ และ 1 หน่วยเรือ

ผบ.ทร. ชื่นชม นรข. จ.นครพนม ปกป้องอธิปไตย-สะกัดสิ่งผิดกฎหมายลำน้ำโขง

     ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการเปิดปฏิบัติการฯ ต่อต้านยาเสพติด โดยตั้งเป้าบรรเทาปัญหาลดผลกระทบต่อประชาชน สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังเป็นไปตาม นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565  ซึ่งผลการปฏิบัติที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบันสามารถจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดจำนวน 40 ครั้งผู้ต้องหา 22 คนประกอบด้วยไอซ์ 258 กิโลกรัมยาบ้า 11,252,155 เม็ดกัญชา 8,417 กิโลกรัม รถยนต์ 4 คันรถจักรยานยนต์ 3 คันและเรือเพลายาว 7 ลำ นอกจากนั้นยังสามารถดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ศุลกากร รวมถึง ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้อย่างต่อเนื่อง