เปิดตัวเลข เงินเดือน-เบี้ยประชุม "14กมธ." ที่ “สิระ” ต้องคืนสภาฯ หลังพ้น ส.ส.

เปิดตัวเลข เงินเดือน-เบี้ยประชุม "14กมธ." ที่ “สิระ” ต้องคืนสภาฯ หลังพ้น ส.ส.

เมื่อ "สิระ" พ้นตำแหน่ง ส.ส. เรื่องราวไม่จบแค่นั้น เพราะต้องคืนเงินเดือน-ค่าตอบแทน ช่วงที่มีตำแหน่ง ส.ส. 33 เดือนทั้งหมด เบื้องต้นมีตัวเลขเงินที่ต้องคืน ขั้นต่ำ 10ล้านบาท

        หลังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ “สิระ เจนจาคะ” ต้องพ้นตำแหน่ง “ส.ส.” เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) เพราะมีคุณสมบัติต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กรณีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีความผิดฐานฉ้อโกง

 

        ทำให้ สมาชิกภาพของ “สิระ” ในตำแหน่ง ส.ส.  ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2562 เป็นโมฆะ

 

        ดังนั้นผลที่ตามมา หลังสิ้นสภาพ คือ คืนเงินค่าตอบแทน - สิทธิประโยชน์ ทั้งหมดในช่วงที่ สวมบทบาทเป็น “ส.ส.” ให้กับ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”

 

        โดยสำนักการคลังและงบประมาณ สภาฯ สรุปรายการที่ “สิระ” ต้องคืน ได้แก่ 1.เงินเดือน จำนวน 71,230 บาทต่อเดือน และเงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท รวม 113,560 บาท, 2. ค่าตอบแทนในส่วนกรรมาธิการ (กมธ.) อนุ กมธ.ฯ รวมถึงค่าเดินทางในส่วนของกมธ. , 3. ค่าตอบแทนของผู้ช่วยส.ส. 7 คน ผู้ชำนาญการ อีก 1 คน 4. ค่าโดยสารเครื่องบินโดยใช้ใบเบิกทาง และ 5.ค่ารักษาพยาบาล   

 

 

        และเตรียมสรุปยอดเงิน ทุกบาท ทุกสตางค์ เพื่อเรียกคืน

เปิดตัวเลข เงินเดือน-เบี้ยประชุม "14กมธ." ที่ “สิระ” ต้องคืนสภาฯ หลังพ้น ส.ส.

        ทั้งนี้ในส่วนของเงินเดือนและเงินเพิ่ม “สิระ” มียอดรวมทั้งสิ้น 3,747,480 บาท จากการดำรงตำแหน่ง ส.ส. ทั้งสิ้น 33 เดือน

 

        ส่วนค่าตอบแทน กมธ. - อนุ กมธ. นั้น ตามระเบียบของสภาฯ ระบุให้ ค่าเบี้ยประชุมกมธ. ในตำแหน่ง ประธาน กมธ. จะได้รับ 1,500 บาทต่อครั้ง และ อนุกมธ.ฯ ได้ 800 บาทต่อครั้ง โดยกำหนดการประชุมอนุ กมธ.ฯ ห้ามเกิน 2 คณะต่อวัน

 

        จากข้อมูลของ ระบบสารสนเทศนิติบัญญัติ สภาฯ ระบุว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง ปี 2564 “สิระ” ดำรงตำแหน่ง กมธ. - อนุกมธ. รวมทั้งสิ้น 14 คณะ ได้แก่ 

         1. กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ในตำแหน่ง ประธานกมธ. ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2563 ถึง 22 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้พบว่ามีการนัดประชุมภายใต้ “สิระ” นั่งหัวโต๊ะ รวม 45 ครั้ง

 

         2.กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ดำรงตำแหน่ง 11 พฤศจิกายน 2562 - 2 กันยายน 2563 พบการนัดประชุม 41 ครั้ง

 

เปิดตัวเลข เงินเดือน-เบี้ยประชุม "14กมธ." ที่ “สิระ” ต้องคืนสภาฯ หลังพ้น ส.ส.

         3. กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง 12 กันยายน 2562 ถึง 6 พฤศจิกายน 2562 พบการนัดประชุมรวม 6 ครั้ง

 

         4.กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไข มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)  ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2563 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีการนัดประชุม รวม 12 ครั้ง

 

         5.กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... รัฐสภา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 3 มีนาคม 2564 - 22 ธันวาคม 2564 นัดประชุมรวม 35 ครั้ง

 

         6. กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กสทช. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตั้งแต่เมื่อ 4 มีนาคม 2563- 10 กันยายน 2563 นัดประชุมรวม 17 ครั้ง

 

         7. กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดคาสิโน การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์  ตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2564 - 2 ธันวาคม นัดประชุม รวม 2 ครั้ง

 

         8. กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และเเนวทางการเเก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  ตั้งแต่ เมื่อ 24 ธันวาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563 นัดประชุมรวม 12 ครั้ง

 

 

         9. อนุ กมธ.ครุภัณฑ์ และ ICT เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 - 27 กรกฎาคม 2564 รวมนัดประชุม 16 ครั้ง

 

         10. อนุ กมธ. ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ตั้งแต่  17 มกราคม 2563 - 11 มีนาคม 2563 รวมนัดประชุม7 ครั้ง

เปิดตัวเลข เงินเดือน-เบี้ยประชุม "14กมธ." ที่ “สิระ” ต้องคืนสภาฯ หลังพ้น ส.ส.

         11. ประธาน อนุ กมธ. ศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  ในกมธ.การกฎหมายฯ ดำรงตำแหน่ง 4 กุมภาพันธ์2562 ไม่พบการนัดประชุม

         12. กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ...., 13.กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฏหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฏหมายอื่น พ.ศ. ....  และ 14. กมธ.พิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ  

 

         โดย 3 กมธ. หลังนี้ "สิระ" ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา ซึ่งไม่มีค่าตอบแทน 

 

        อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฎข้อมูล ว่า “สิระ” ได้เข้าประชุมกมธ.ฯ หรือ อนุกมธ.ฯ คณะใดในการนัดประชุมแต่ละสัปดาห์บ้าง จึงไม่สามารถคำนวณเพื่อระบุเป็นค่าตอบแทนที่ต้องคืน

 

        แต่ในบทบาท "ประธานกมธ.การกฎหมาย” ที่นั่งหัวโต๊ะ และนัดประชุมรวม 45 ครั้ง สามารถคำนวณเบี้ยตอบแทน ที่ได้รับครั้งละ 1,500 บาท รวมประมาณ 67,500 บาท

 

        ส่วนตำแหน่ง ผู้ช่วย ส.ส. 7 คน ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท และ ผู้ชำนาญการประจำตัว จำนวน 1 คน ได้เงินเดือน 24,000 บาท ต้องเรียกคืนเช่นเดียวกัน หากลองคำนวณเงินเดือน ตามระยะเวลาปฏิบัติงาน เท่ากับระยะเวลาที่ “สิระ” ดำรงตำแหน่ง ส.ส. คือ 33 เดือน จะมีเงินที่ต้องคืน ประมาณ 4,257,0000 บาท

 

        เมื่อรวม เงินเดือน-เบี้ยประชุม ประธาน กมธ.กฎหมาย และ เงินเดือนผู้ช่วย ส.ส. ในเบื้องต้น “สิระ” ต้องคืนเงินรวมกัน ถึง 8,071,980 บาท

 

        ทั้งนี้ในค่าตอบแทน ยังรวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ทั้ง ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลได้ เบื้องต้นคาดว่า จะมีตัวเลข ทะลุ 10 ล้านบาท  หาก "สิระ" ยังใจป้ำ ควักกระเป๋าตัวเอง ในส่วนค่าตอบแทนผู้ช่วย-ผู้ชำนาญการประจำตัว

 

        อย่างไรก็ดีตัวเลขที่ชัดเจน “สำนักการคลังและงบประมาณ ของสภาฯ”จะทำเรื่องนี้อย่างไม่ชักช้า.