ผู้มีสิทธิเลือกต้องรู้! กางโทษ 7 กระทง ความผิด "เลือกตั้ง อบต."

ผู้มีสิทธิเลือกต้องรู้! กางโทษ 7 กระทง ความผิด "เลือกตั้ง อบต."

ผู้มีสิทธิเลือกต้องรู้! กางโทษความผิด 7 กระทง "เลือกตั้ง อบต." ฝ่าฝืนปรับหนักหลักแสน-จำคุก-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสูงสุด 20 ปี

นับถอยสัปดาห์สุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

การเลือกตั้ง อบต.ในรูปแบบการเลือกตั้งท้องถิ่นรอบนี้ เมื่อเข้าคูหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตร 2 ใบแบ่งเป็นนายก อบต.ซึ่งกากบาทได้หมายเลขเดียว และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมี

สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ "กกต." ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในวันใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง มีดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

2.บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน อาทิ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

การเลือกตั้ง อบต.2564 เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นลำดับที่ 3 ต่อจากเลือกตั้ง อบจ. และเลือกตั้งเทศบาล ซึ่งในครั้งนี้ กกต.ได้อำนวยความสะดวกให้ "ผู้พิการ-ทุพพลภาพ-ผู้สูงอายุ" เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนน "เลือกตั้ง อบต." ภายใต้การกำกับดูแลของ "กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง" แต่ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง

แต่มีข้อยกเว้นลักษณะทางกายภาพ ทำให้ไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ จะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้กระทำการแทน โดยความยินยอม และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

อ่านที่เกี่ยวข้อง : เปิดคู่มือเตรียมพร้อม 28 พ.ย. "เลือกตั้ง อบต." แซนด์บ็อกซ์

ผู้มีสิทธิเลือกต้องรู้! กางโทษ 7 กระทง ความผิด "เลือกตั้ง อบต."

สำหรับข้อบังคับใน "พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562" ได้กำหนด "ข้อห้าม" กระทำความผิดต่อเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องพึงระวัง ประกอบด้วย

1.ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใด ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้ง ที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนนผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี (มาตรา 85)

2.ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี (มาตรา 86)

3.ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพ "บัตรเลือกตั้ง" เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 87)

4.ห้ามมิให้ผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่า มีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง ผู้ใดฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี (มาตรา 88)

อ่านที่เกี่ยวข้อง : "เลือกตั้ง อบต." ส่องรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือน "อบต." 5.3 พันแห่ง 

ผู้มีสิทธิเลือกต้องรู้! กางโทษ 7 กระทง ความผิด "เลือกตั้ง อบต."

5.ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว แสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา89)

6.ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 123)

7.ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่น 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น

ถ้าการกระทำเป็นการกระทำของผู้สมัครเสียเอง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น (มาตรา 124)

ทั้งหมดเป็นคู่มือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ในศึก "เลือกตั้ง อบต." วันที่ 28 พ.ย.2564 ในแนวทางปฏิบัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรรู้ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด.

อ่านที่เกี่ยวข้อง : เช็ค 6 สิทธิที่ต้องเสีย! หากไม่ไป "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.นี้

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

ผู้มีสิทธิเลือกต้องรู้! กางโทษ 7 กระทง ความผิด "เลือกตั้ง อบต."