“บิ๊กป้อม” ลุยสกลนคร ตามแผนพัฒนา “หนองหาร” เก็บน้ำให้ ปชช.ใช้ฤดูแล้ง

“บิ๊กป้อม” ลุยสกลนคร ตามแผนพัฒนา “หนองหาร” เก็บน้ำให้ ปชช.ใช้ฤดูแล้ง

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่ จ.สกลนคร ติดตามแผนพัฒนา “หนองหาร” เร่งเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ใช้อย่างทั่วถึง-เท่าเทียม มอบ “สทนช.” กำกับขเร่งรัดดำเนินงานตามแผน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.สกลนคร และความก้าวหน้าการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติหนองหาร ณ ห้องประชุมภูมิทัตโต โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอสถานการณ์น้ำและแผนหลักการพัฒนาหนองหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนหลักฯ หนองหาร อาทิ กรมประมง กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดิน และจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ก่อนลงพื้นที่ดูสภาพโดยรอบหนองหาร บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ติดตามภาพรวมการบริหารจัดการน้ำ ของ จ.สกลนคร และติดตามความก้าวหน้าแผนหลักการพัฒนาหนองหาร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนช่วยชะลอน้ำหลากในพื้นที่ได้เต็มศักยภาพ ปัจจุบันหนองหารมีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 262 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 98% และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านน้ำในพื้นที่หนองหารอย่างเป็นระบบ และใช้น้ำที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ได้มอบหมายให้ สทนช. กำกับและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนแผนงานการปรับปรุง ฟื้นฟู และอนุรักษ์หนองหารอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงตามแผนหลักที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งให้จังหวัดสกลนคร กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดแผนงานแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการแผนงานที่ต้องเร่งดำเนินการได้ในพื้นที่หนองหาร อาทิ เร่งกำจัดวัชพืชให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เร่งศึกษาความเหมาะสมเพื่อออกแบบการวางผังการขุดลอกตะกอนดิน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่รับน้ำ เพื่อให้แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมในพื้นที่ รวมทั้งเร่งตรวจสอบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการให้มีความชัดเจน และเตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกระบวนการของบประมาณปี 2566 ด้วย

ส่วน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขา สทนช.กล่าวว่า ความก้าวหน้าการพัฒนาหนองหารซึ่งมี 5 ด้านหลัก ประกอบด้วย การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการ รวมระยะเวลา 10 ปี (ปี 63-72) นอกจากนี้ สทนช. ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการ รองนายกรัฐมนตรี พบว่า มีการดำเนินการกำจัดวัชพืช ในปี 64 ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 188,685 ตัน จากเป้าหมาย 238,000 ตัน คงเหลือ 49,315 ตัน คิดเป็น 79% การจัดทำระบบการบรรเทาอุทกภัยให้เชื่อมต่อกับระบบชลประทาน