"นายกฯ"เปิดหลักสูตร วปอ.รุ่น64 ชูศก.พอเพียง-ประชารัฐ พาไทยเป็นประเทศพัฒนา

"นายกฯ"เปิดหลักสูตร วปอ.รุ่น64 ชูศก.พอเพียง-ประชารัฐ พาไทยเป็นประเทศพัฒนา

"นายกฯ" เปิดหลักสูตร "วปอ.รุ่น64" เผย รัฐบาล เตรียมความพร้อมรับการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ป้องกันภัยคุกคาม ชี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี ปูทาง ไทย เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย "ศก.พอเพียง" ผ่านกลไก "ประชารัฐ" เล็ง แก้หนี้ครัวเรือน ส่ง1ขรก. ประกบ ต่อ1ครัวเรือน ดึงคนรุ่นใหม่พัฒนาประเทศ

ที่อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 288 คน และนักศึกษาจากมิตรประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐ มาเลเซีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยนายกฯ หวังว่าตลอดระยะเวลาของการเข้ารับการศึกษานักศึกษาทุกคนจะ นำเอาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้เกิด ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

\"นายกฯ\"เปิดหลักสูตร วปอ.รุ่น64 ชูศก.พอเพียง-ประชารัฐ พาไทยเป็นประเทศพัฒนา

 

\"นายกฯ\"เปิดหลักสูตร วปอ.รุ่น64 ชูศก.พอเพียง-ประชารัฐ พาไทยเป็นประเทศพัฒนา

ขณะเดียวกัน นายกฯ ได้กล่าวบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาครัฐ เอกชน และการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” มีการเน้นย้ำไทยที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่งอาหารและทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมนานาประเทศ รัฐบาลเตรียมความพร้อมประเทศในการรองรับการพัฒนาอย่างก้าวหน้าของประเทศและประชาคมโลก ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า“ความมั่นคงแบบองค์รวม” หรือ Comprehensive Security” มาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศ เช่น ความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ สาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ ฯลฯ และปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น ข้อกำหนด กฎหมาย หรือพันธกรณีระหว่างประเทศการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชน ภาวะโลกร้อนและสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ”

\"นายกฯ\"เปิดหลักสูตร วปอ.รุ่น64 ชูศก.พอเพียง-ประชารัฐ พาไทยเป็นประเทศพัฒนา

นายกฯ ระบุว่า การป้องกันประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานนั้น ทุกภาคส่วนมีบทบาทและความสำคัญทั้งสิ้น ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ไทยเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลก ยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตามทิศทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เศรษฐกิจไปสู่ Value–BasedEconomy และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจแบบ BCG ที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของนานาชาติเรื่องการลดการปล่อยการเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศของโลก รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ข้าราชการมาเข้าไปแก้ปัญหาหนี้รายครัวเรือนให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด “1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน” เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

\"นายกฯ\"เปิดหลักสูตร วปอ.รุ่น64 ชูศก.พอเพียง-ประชารัฐ พาไทยเป็นประเทศพัฒนา

นายกฯ กล่าวถึงศักยภาพของเยาวชนของไทย โดยยกตัวอย่างเยาวชนไทย  2 ราย ที่ได้รับคัดเลือกจาก เยาวชนทั่วโลก ให้เข้าร่วมในการเสนอแนวคิดในการประชุมเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศโลกภายใต้การพัฒนาแบบยั่งยืน ท่ีจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 ที่ประเทศอิตาลี จึงอยากให้นักศึกษา วปอ. รุ่นท่ี 64 ช่วยกันระดมความคิด ดึงกลุ่มเด็กเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มพลังทางความคิดที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็น และเติมเต็มประสบการณ์ร่วมกันกับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ เพื่อร่วมกันเตรียมพร้อมรับมือในอนาคต ทั้งเรื่องสภาวะโลกร้อน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือการนำแนวคิดเศรษฐกิจแบบ BCG ซึ่งเป็นวาระหลักของการประชุม APEC ในปีหน้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราโชบาย สืบสานรักษา ต่อยอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาปฏิบัติและร่วมกันรักษาแผ่นดินไทยนี้ไว้ตลอดไป