“บิ๊กป๊อก” สั่ง “อธิบดี สถ.” เซ็น “นิพนธ์” พ้น นายก อบจ.สงขลา-เสี่ยงหลุด รมต.

“บิ๊กป๊อก” สั่ง “อธิบดี สถ.” เซ็น “นิพนธ์” พ้น นายก อบจ.สงขลา-เสี่ยงหลุด รมต.

“บิ๊กป๊อก” สั่ง “อธิบดี สถ.” ลงนามคำสั่งให้ “นิพนธ์ บุญญามณี” พ้นเก้าอี้ นายก อบจ.สงขลา ปมถูก “ป.ป.ช.” ชี้มูลคดีไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถเอนกประสงค์ 2 คัน 50 ล้านให้เอกชน เสี่ยงพ้นเก้าอี้ “รัฐมนตรี” ส่อคุณสมบัติขัด รธน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานข่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/1864 ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อ้างคำสั่ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้นายนิพนธ์ บุญญามณี พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.สงขลา) เป็นทางการ  

รายงานข่าวดังกล่าว อ้างถึงตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจสั่งให้นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติว่า นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีละเว้นไม่มอบอำนาจให้ผู้ขายเป็นตัวแทนในการจดทะเบียนรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2  คัน และไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่ารถทั้งสองคันให้แก่ผู้ขายนั้น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 98  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 สั่งให้ นายนิพนธ์ บุญญามณี พ้นจากตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา 

รายงานข่าวดังกล่าวตั้งข้อสังเกตด้วยว่า กรณีนายนิพนธ์ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา จากคดีดังกล่าว ตามผลการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเข้าข่ายเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี ตามมาตรา 160 ประกอบมาตรา 98 (8) ของรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการหรือไม่

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าวหลายครั้ง แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้