ผบ.ตร. ขันน็อต ตำรวจ เล่น ติ๊กต็อก เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม กระทบภาพลักษณ์

ผบ.ตร. ขันน็อต ตำรวจ เล่น ติ๊กต็อก เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม  กระทบภาพลักษณ์

ผบ.ตร.กำชับผู้บัญชาการทุกหน่วย เข้มตำรวจในสังกัด ใช้สื่อออนไลน์แสดงความคิดเห็น-พฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่รักษาระเบียบวินัย ให้สอดส่องหากพบว่าแสดงพฤติกรรมเสียหาย กระทบภาพลักษณ์ตร.ให้ดำเนินการทางวินัย

 26  ต.ค.2564  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีหนังสือกำชับการปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดตำรวจ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบุว่า  ปัจจุบันได้ปรากฏ หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ติ๊กต็อก เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม กรณีการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดตำรวจ หรือ กรณีข้าราชการตำรวจใช้สื่อสังคมออนไลน์ แสดงพฤติกรรม หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยปรากฎหรือมีการเผยแพร่ข้อมูล ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจ โดยรวม

อ่านข่าว : "กมธ.กฎหมายตำรวจ" ล็อกงาน "ตร." ให้บริการ-ช่วยเหลือ ปชช. ฝ่าฝืนถือผิดวินัย

ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจในการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดตำรวจ และเพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจใช้สื่อออนไลน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม จึงให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ ดังนี้

1.กรณีการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่ ผบช. หรือ ผบก. สั่งการ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในปกครองปฏิบัติ ที่ไม่เป็นตามกฎระเบียบ ข้อสั่งการที่ตร. ได้เคยสั่งการไว้ หรือเป็นการเพิ่มภาระงานนอกเหนือจากหน้าที่ปกติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและความรู้สึกของประชาชน ให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อนแล้วเสนอขอรับความเห็นชอบในการปฏิบัติจากตำรวจ ตามสายงานที่รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

2.กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัด มิให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่หมาะสม อันเป็นการไม่รักษาระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับขั้น เอาใจใส่สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรม หรือกรณีข้าราชการตำรวจใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจ โดยให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดและผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง