ผบ.ตร. จัดสัมนา ผบช.- ผบก. เพิ่มทักษะคดีความมั่นคง เฟคนิวส์ ค้ามนุษย์ ไซเบอร์

ผบ.ตร. จัดสัมนา ผบช.- ผบก. เพิ่มทักษะคดีความมั่นคง เฟคนิวส์ ค้ามนุษย์ ไซเบอร์

ผบ.ตร. เปิดสัมมนา ผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ ประจำปี 2565 มอบนโยบาย ทิศทางงาน พร้อมเปิดโอกาสแจ้งข้อขัดข้อง นำไปพัฒนาองค์กร เชิญนายตำรวจ มอบความรู้คดีความมั่นคง ข่าวปลอม งานปราบปรามค้ามนุษย์ ภัยไซเบอร์

25 ต.ค. 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน ให้นำไปพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 64

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษแก่ข้าราชการตำรวจระดับผู้นำหน่วยที่เข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ ทิศทางตำรวจยุคใหม่ สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำหน่วยได้รับทราบถึงนโยบายและทิศทางการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำหน่วยได้รายงานปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ทราบ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สู่ระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร อยู่ตลอดเวลา

สำหรับหัวข้อการบรรยายพิเศษในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในการเป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 25 ต.ค. 64 มีการบรรยาย หัวข้อ “อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานจราจร” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท. ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, หัวข้อ “การบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน การป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร, หัวข้อ “การป้องกันปราปรามหนี้นอกระบบ” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร

วันที่ 26 ต.ค. 64 มีการบรรยาย หัวข้อ “จเรตำรวจในยุค Disruption” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร, หัวข้อ “การสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงและข่าวปลอม (Fake News)” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ. สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร, หัวข้อ “การป้องกันปราบปรามเพื่อความสงบสุขของสังคม (ยาเสพติด(ชุมชนยั่งยืน)/ค้ามนุษย์/ พื้นที่ปลอดภัย (Safety zone)/ Cyber Village) บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร

วันที่ 27 ต.ค. 64 มีการบรรยาย หัวข้อ “ประสบการณ์งานสืบสวน” บรรยายพิเศษโดยพล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, หัวข้อ “หนี้สินตำรวจควรแก้อย่างไรให้ถูกทาง” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.ท. ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร, หัวข้อ “ผู้นำแบบไหนที่องค์กรต้องการ (การสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การพัฒนางานอำนวยการและเทคโนโลยี การบริหารที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตร. แอปพลิเคชันแทนใจ  Personnel blueprint&career path)” บรรยายพิเศษโดย พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวก่อนเริ่มบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางตำรวจยุคใหม่ ว่า วันนี้ถือโอกาสได้พูดคุยกับผู้บังคับการใหม่ที่ได้รับตำแหน่ง รวมถึงคนเก่าด้วย ในแต่ละปีอยากจะเจอกันสักครั้งหนึ่ง เพื่อจะทำความเข้าใจ ซึ่งหลายคนก็ทราบนโยบาย ทั้งเรื่องภาระหน้าที่ การสั่งการ ฯลฯ จึงอยากให้มาทบทวนเริ่มต้นพื้นฐานกันใหม่ หนึ่งปีเจอกันสักครั้งหนึ่ง จะได้รู้จักว่าใครคิดว่าตัวเองต้องทำหน้าที่อะไร ผู้บัญคับบัญชาทุกระดับอยากเห็นอะไร แล้วท่านอยากให้ผู้บัญคับบัญชาทำอะไรให้

ฉะนั้นเวทีนี้จะนำเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นว่าเร่งด่วนมาพูดคุยในระยะเวลาหลายวันนี้ และก่อนปิดการสัมมนาขอให้ผู้จัดโครงการจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อ เพื่อฟังความคิดเห็นของผู้บังคับการ ซึ่งเป็นผู้บริหารชั้นสูง ในระดับต้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะต้องรับนโยบายไปแปลงการปฏิบัติ จึงอยากฟังเพราะหลายๆ อย่างสั่งไป ก็ไม่รู้ว่าใครคิดเห็นกันอย่างไร

ทั้งนี้ การดำเนินงานในการจัดการสัมมนาฯ ได้ยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ทุกคนก่อนเข้าร่วมการสัมมนาฯ พร้อมจัดสถานที่ให้เหมาะสม โดยยึดหลักด้านสาธารณสุข ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง รวมถึงมีการตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่การจัดงานอีกด้วย