"ครม."ตั้ง ประภาส นั่งอธิบดีธนารักษ์ กุลยา กรมบัญชีกลาง อภิรัฐ ทางหลวงชนบท

"ครม."ตั้ง ประภาส นั่งอธิบดีธนารักษ์ กุลยา กรมบัญชีกลาง อภิรัฐ ทางหลวงชนบท

"รองโฆษกรัฐบาล" เผย "ครม." ตั้ง "ประภาส" นั่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ "กุลยา" นั่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง "อภิรัฐ" คุม กรมทางหลวงชนบท "ปริญญา" เป็นอธิบดีกรมท่าอากาศยาน "วันชัย" นั่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม "พล.อ.สุพจน์" นั่ง เลขาฯสมช.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโอน/ย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 7 ราย ดังนี้  

1.นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์  

2.นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง  

3.นายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  

4.นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง 

5.นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง 

6.นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

7.นางชลิดา พันธ์กระวี ที่ปรึกษาการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 

สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้ง 1.นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี กรมทางหลวงชนบท ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  

2. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  

3. นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ประชุมมีมติ ให้ 1. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม   

2. นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

3. นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  

4. นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม ข้าราชการทหาร ตำแหน่ง เสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป