โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ 2 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ 2 ราย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร พระราชทานยศเป็น พลเอก

2. พันเอก ปรีชา ศิริไพบูลย์ พระราชทานยศเป็น พลตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

163059075263