เปิดสถิติ 'ประชาชน' เสนอ 'ร่างกฎหมาย' รวม 59 ฉบับ ตีตก14ฉบับผ่านพิจารณา1ฉบับ

เปิดสถิติ 'ประชาชน' เสนอ 'ร่างกฎหมาย'   รวม 59 ฉบับ ตีตก14ฉบับผ่านพิจารณา1ฉบับ

สภาฯ เผยสถิติ ร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อ ยอดรวม 59 ฉบับ พบ ไม่รับไว้พิจารณา 14 ฉบับ

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเผยรายงานความคืบหน้าของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.ปที่ผ่านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม ว่ามียอดร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน รวม 59 ฉบับ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ คือ  เป็นร่างกฎหมายที่รัฐสภาพิจารณาแล้ว 2 ฉบับ  คือ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เสนอโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ ซึ่งรัฐสภาตีตกไปแล้ว และ ร่างพ.ร.บ.อ้อยและนำ้ตาลทราย 
       ร่างกฎหมายที่ประธานสภาฯ สั่งบรรจุวาระ 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... และ ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน เสนอโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์
       ร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อรัฐสภาและอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 ฉบับคือ ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ในนามกลุ่มรีโซลูชั่น เสนอและ ร่างพ.ร.บ. สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ... ที่มีนายศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เสนอ
 
       ทั้งนี้มีร่างพ.ร.บ. 7 ฉบับที่เสนอโดยประชาชน แต่อยู่ระหว่างการให้คำรับรองของนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน และจัดให้มีการรับฟังความเห็นไปพร้อมกัน อาทิ ร่างพ.ร.บ.อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ...., ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ..., ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ... , ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน พ.ศ....
 
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร่างพ.ร.บ.ที่เสนอโดยประชาชน แต่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรอง จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด, ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ, ร่างพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ, ร่างพ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประขุม
 
       นอกจากนั้น ยังมี ร่างพ.ร.บ. ที่ประธานรัฐสภาสั่งจำหน่ายเรื่อง จำนวน  9 ฉบับ อาทิ ร่างพ.ร.บ. พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ เพราะผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายมีไม่ครบตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด ,ร่างพ.ร.บ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพราะหลักการของร่างกฎหมายไม่เป็นไปตามหมวด 3 หรือ หมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ, ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์, ร่างพ.ร.บ.การบริหารองค์การศาสนาอิสลาม (ฉบับที่...) พ.ศ....,ร่างพ.ร.บ.ธนาคารอิสลาม,ร่างพ.ร.บ.บริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
       และมีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อ จำนวน 18 ฉบับ, ร่างที่ประธานรัฐสภาวินิจฉัยให้ปรับปรุง จำนวน 7 ฉบับ, ร่างกฎหมายที่มีผู้ยื่นคำร้องขอเข้าชื่อ 6 ฉบับ และ ผู้ริเริ่มขอถอน จำนวน 1 ฉบับ.
 
 
 

      ทั้งนี้ในบรรดาร่างกฎหมายประชาชน ทั้ง 59 เรื่อง นั้น พบว่าถูกตีตก จากชั้นรัฐสภา นายกรัฐมนตรรีไม่รับรอง และประธานรัฐสภาวินิฉัยให้จำหน่ายเรื่อง รวม 14 ฉบับ ขณะที่มีร่างกฎหมายที่ผ่านพิจารณา 1 ฉบับ  คือ ร่างพ.ร.บ.อ้อยและนำ้ตาลทราย , ถูกตีตก 1 ฉบับ คือ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และรอพิจารณา 2 ฉบับ.