ราชกิจจา ประกาศรายชื่อ 'พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ' จำนวน 52 ราย

ราชกิจจา ประกาศรายชื่อ 'พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ' จำนวน 52 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น "พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ" จํานวน 52 ราย

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รายชื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ความว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามความในมาตรา 3 มาตรา 15 และมาตรา 18 วรรคท้าย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งสิ้น จํานวน 52 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 นายกฤตกัลย์ เตลผล

ลำดับที่ 2 นางสาวกฤติยานี โฉมวัฒนา

ลำดับที่ 3 ร้อยตำรวจเอก เกียรติศักดิ์ เสริมงาม

ลำดับที่ 4 นางสาวจิตตโศภิษฐ์ วิทยาศิริกุล

ลำดับที่ 5 นางสาวฉวีวรรณ ศรีใส

ลำดับที่ 6 นายชัยรัตน์ ทองใบ

ลำดับที่ 7 นายชาญชัย แก้วประดับ

ลำดับที่ 8 นายธูปนพ กิติสุข

ลำดับที่ 9 นายตฤณ พิชิตกุญชร

ลำดับที่ 10 ร้อยตำรวจเอก ตะวัน ยะอนันต์

ลำดับที่ 11 นายทวีชัย ลิ้มเจริญ

ลำดับที่ 12 นายทวีศักดิ์ สุขพร้อม

ลำดับที่ 13 นายทศพร โพธิ์ศรีทอง

ลำดับที่ 14 นางสาวธิญาริญช์ ธนานนท์ทวีฤทธิ์

ลำดับที่ 15 นายธีรนิติ จันทร์ประวิตร

ลำดับที่ 16 ร้อยโท ธีรนิติ วิริยะกิตติ

ลำดับที่ 17 นายนเรศ เวียงอินทร์

ลำดับที่ 18 นายนันท์นิพัทธ์ นิราศนภาภัย

ลำดับที่ 19 นายนิติพันธ์ ยังรอด

ลำดับที่ 20 นายนิทัศน์ แสงวัฒนะ

ลำดับที่ 21 นางสาวนุชนาฏ มิตรมุสิก

ลำดับที่ 22 พันตำรวจโท ประวิทย์ กังวล

ลำดับที่ 23 ร้อยตำรวจตรีหญิง ปิยะพร บุญโสภณ

ลำดับที่ 24 นางสาวพยุง มะโหฬาร

ลำดับที่ 25 นางสาวพรชนันญาณ์ คล้ายจันทร์พงษ์

ลำดับที่ 26 นายพีรวัส ภาสสัทธา

ลำดับที่ 27 นางสาวเพ็ญจุฑา มั่นหมาย

ลำดับที่ 28 นางสาวเพียงฉัตร รุ่งเผ่าพันธุ์

ลำดับที่ 29 นางภัทรพร วิจิตรทัศนา

ลำดับที่ 30 นายภูริพงศ์ จีบจอหอ

ลำดับที่ 31 นายยศสันธ์ เรืองสรรงามสิริ

ลำดับที่ 32 นายยุทธภูมิ วรรณวงศ์

ลำดับที่ 33 นายรักษพล พันธ์ชาติ

ลำดับที่ 34 นายรัฐธีร์ หิรัญอร่ามวัตร์

ลำดับที่ 35 นายรัฐพล บุญเกตุ

ลำดับที่ 36 นางลลิตา สุวรรณลูฑะ

ลำดับที่ 37 นางสาววรกาญจน์ วงษ์ปาน

ลำดับที่ 38 นางสาววันวิสาข์ คำชำนาญ

ลำดับที่ 39 พันตำรวจโท วิโรจน์ ทองประไพ

ลำดับที่ 40 นางสาวศิราณี วงศ์ธนะบูรณ์

ลำดับที่ 41 นางสาวศุภากาญจน์ บุตรศรี

ลำดับที่ 42 นาวาตรี สรรเสริญ เค้ามูลคดี

ลำดับที่ 43 นายสรสิช อัมรัตน์

ลำดับที่ 44 นายสัมฤทธิ์ ดวงแก้ว

ลำดับที่ 45 นางสาวสุคนธา เต็มนา

ลำดับที่ 46 นายอเนก ปลอดกระโทก

ลำดับที่ 47 ร้อยโท อัครพงษ์ ภัทรเธียรเลิศ

ลำดับที่ 48 นางสาวอานิตยา มาบัว

ลำดับที่ 49 นางสาวอาภากร ดาวเรือง

ลำดับที่ 50 นางอาภาศิริ เมืองดู

ลำดับที่ 51 พันตำรวจโท อิทธิพล บุญพินิจ

ลำดับที่ 52 นางสาวอุบลรัตน์ ประไพชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ