โปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ‘พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต’ เป็น ‘พระราชพัชรมานิต’

โปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ‘พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต’ เป็น ‘พระราชพัชรมานิต’

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต" เป็น "พระราชพัชรมานิต" วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต เป็น พระราชพัชรมานิต พิสิฐภาวนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

161701890630