'ประวิตร'สั่งเร่งฟื้นฟู'คลองแสนแสบ'แก้ไขคุณภาพน้ำ

'ประวิตร'สั่งเร่งฟื้นฟู'คลองแสนแสบ'แก้ไขคุณภาพน้ำ

"ประวิตร" นำถก อนุฯ ฟื้นฟูคลองแสนแสบ เห็นชอบ การดำเนินงาน ความปลอดภัยจราจรทางน้ำ ปรับภูมิทัศน์ แก้ไขคุณภาพน้ำ กำชับ เร่งทำให้เป็นรูปธรรม

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบที่ผ่านมา ตามมติเมื่อ12 ..60 ให้ดำเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ระยะเร่งด่วน ,ระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี ซึ่งมีความคืบหน้าที่สำคัญ ของการดำเนินงานระยะเร่งด่วน ภายใต้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน อย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำความสะอาด การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง การจัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลอง  สำหรับระยะ 5 ปี มีการดำเนินการ 3 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย จากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด คิดเป็นร้อยละ 91 , 2.โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียมีนบุรี คิดเป็นร้อยละ 18 และ 3.โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย อยู่ระหว่างการพิจารณา

161181048595

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยการจราจรทางน้ำ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหามลภาวะ และคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 11 หน่วยงาน 6 กระทรวง และมีเป้าประสงค์ที่สำคัญ 5 ประการได้แก่ 1.การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน2.การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 3.การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำ 4.การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลอง และ 5.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

พล..ประวิตร ได้กำชับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับผิดชอบให้มีความคืบหน้า เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะระยะเร่งด่วน จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น ให้เสร็จตามกรอบเวลา คำนึงถึงเป้าประสงค์ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับสูงสุด จากการฟื้นฟูพัฒนาคลองแสนแสบให้กลับมามีคุณค่า และใช้ประโยชน์เพื่อการสัญจรทางน้ำ ที่มีความสวยงาม สะดวก และปลอดภัย ต่อไปในอนาคต