เช็คเลย! เปิดรายชื่อ 717 ส.ส.-ส.ว. ใครโหวต 432 ต่อ 256 ยื้อแก้ รธน.

เช็คเลย! เปิดรายชื่อ 717 ส.ส.-ส.ว. ใครโหวต 432 ต่อ 256 ยื้อแก้ รธน.

อยากรู้ใครโหวตอะไร..เช็คเลย! เปิดรายชื่อ 717 ส.ส.-ส.ว. หลังมติสภา 432 ต่อ 256 ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ

การประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .. วาระขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับการประชุมฯ พ.ศ. 2563 ข้อ 121 วรรคสาม มีจำนวนผู้ร่วมประชุม 717 ราย เห็นด้วย 432 ราย ไม่เห็นด้วย 256 ราย งดออกเสียง 28 ราย และไม่ลงคะแนน 1 ราย ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

เช็ครายชื่อทั้งหมด

160101235678

160101236931

160101238277

160101239638

160101241077

160101242347

160101243791

160101245983

160101247290

160101248579

160101250232

160101251775

160101253379

160101254734

160101256250

160101257763

160101259498

160101260790

160101262189

160101263652

160101264988

160101266135

160101268021