โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง '7 ราชบัณฑิต' สำนักวิทยาศาสตร์-ศิลปกรรม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง '7 ราชบัณฑิต' สำนักวิทยาศาสตร์-ศิลปกรรม

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "7 ราชบัณฑิต" สำนักวิทยาศาสตร์-ศิลปกรรม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์วัลลภ สุระกำพลธร เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยาศาสตร์

๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร สำนักวิทยาศาสตร์
๕. รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง สำนักศิลปกรรม
๖. ศาสตราจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยแก้ว สำนักศิลปกรรม
๗. ศาสตราจารย์ณัชชา พันธุ์เจริญ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคกรรม สำนักศิลปกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี