ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งเข้าสมุทรปราการ

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งเข้าสมุทรปราการ

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป เดินในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะในส่วนห้ามการเดินรถ

ด้วยมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากมีการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้มีการออกข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 และ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 กําหนด มาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร ตลอดจนความเหมาะสมต่อการขนส่งและ การจราจรในห้วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 (38) แห่งราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 และมาตรา 139 (1) แห่งราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ 524/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562

ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป เดินในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจาก มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ข้อ 3 ให้ยกเว้นการบังคับใช้ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเฉพาะในส่วนห้ามการเดิน (6) ข้อบังคับเจ้าพนักงาน จราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปเดินและห้ามจอดรถในทางบางสาย พ.ศ. 2561 ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่ สามแยกบางกะปิ ถึง แยกศรีเทพา และถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่ แยกศรีเทพา ถึง แยกเทพารักษ์ ซึ่งบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเดินรถระหว่างกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป เดินในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563"

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อ 3 ให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะในส่วน ห้ามเดินรถ ดังต่อไปนี้

3.1 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการห้าม รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป รถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วงเดินรถและห้าม รถทุกชนิดจอดในถนนบางสาย พ.ศ. 2552 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 18 ง ราชกิจจานุเบกษา 5 กุมภาพันธ์ 2553

3.2 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการห้าม รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป รถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วงเดินรถและห้าม รถทุกชนิดจอดในถนนบางสาย พ.ศ. 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 189 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 ธันวาคม 2555

3.3 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง แก้ไขกําหนดห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป และรถบางชนิดเดินรถในอําเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ ที่ 8/2547 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2547

3.4 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการห้าม รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป และรถบางชนิดเดินรถในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 126 ง ราชกิจจานุเบกษา 2 มิถุนายน 2559

3.5 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยเปลี่ยนแปลง แก้ไขการห้ามรถยนต์บรรทุกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป รถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วง เดินรถในถนนบางสาย พ.ศ. 2552 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 157 ง ราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2552

3.6 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้าม รถยนต์บรรทุกตั้งแต่ 6 ขึ้นไป รถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วง เดินรถในถนน บางสาย สป. 4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3344 - บ้านบางพลีใหญ่ .. 2559 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 38 ราชกิจจานุเบกษา 9 กุมภาพันธ์ 2559

3.7 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้าม รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป รถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วง เดินรถ ถนนกิ่งแก้ว ตั้งแต่แยกบางพลีถึงถนนเทพารักษ์ (แยกคลองขุด) ที่ 9/2550

3.8 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้าม รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป รถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วง เดินรถ ถนน เทพารักษ์ ตั้งแต่สามแยกเทพารักษ์ ถึง กม.19 (เขต สภ.บางพลี กม.12 - กม.19) ที่ 9/2550

3.9 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้าม รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป รถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วง เดินรถ ถนนบางพลี - ตําหรุ ตลอดสาย (สภ.บางพลี และ สภ.บางปู) ที่ 9/2550

3.10 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้าม รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป รถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วง เดินรถ ถนนรัตนพิศาลหรือถนนสุขาภิบาล 6 ตลาดสาย (ถนนหลังวัดหลวงพ่อโต) ที่ 9/2550

3.11 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้าม รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป รถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วง เดินรถ ถนนวัดศรีวารีน้อยตลาดสาย (สภ.บางพลี สภ.บางเสาธง และ สน.ศีรษะจระเข้น้อย) ที่ 165/2560

3.12 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้าม รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป และรถบางชนิดเดินรถในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 126 ราชกิจจานุเบกษา 2 มิถุนายน 2559

3.13 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้ามเดินรถ 6 ล้อขึ้นไป ถนนศรีนครินทร์ สามแยกบางกะปิ ถึง แยกศรีเทพา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 192 ราชกิจจานุเบกษา 10 สิงหาคม 2561

3.14 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้ามเดินรถ 10 ล้อขึ้นไป แยกศรีเทพา ถึง เขตติดต่อ สภ.เมืองสมุทรปราการ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 126 ราชกิจจานุเบกษา 2 มิถุนายน 2559

3.15 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้ามเดินรถ 6 ล้อขึ้นไป แยกศรีเทพา ถึงแยกเทพารักษ์ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 127 ราชกิจจานุเบกษา 2 มิถุนายน 2559

3.16 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้ามเดินรถ 10 ล้อขึ้นไป ถนนเทพารักษ์ แยกศรีเทพา ถึง เขตติดต่อ สภ.บางเสาธง เล่ม 124 ตอนพิเศษ 144 ราชกิจจานุเบกษา 28 กันยายน 2550

3.17 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้ามเดินรถ 10 ล้อขึ้นไป และรถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 107 แบริ่ง ถึง เขตสอบสวน ตร.ทางหลวง กม.30 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 126 ราชกิจจานุเบกษา 2 มิถุนายน 2559

3.18 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้ามเดินรถ 10 ล้อขึ้นไป และรถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป ถนนรถไฟสายเก่า เขตติดต่อ สน.บางนา ถึงโค้งวิทยาลัยเกริกเก่า ที่ 12/2536

3.19 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้าม เดินรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป วิ่งในถนนวัดศรีวารีน้อย ช่วงเช้า เวลา 06.00 - 09.00 . ช่วงเย็น 16.00 - 19.00 . เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3.20 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้าม เดินรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วงเดินรถบนถนน บางสายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ .. 2563 เล่ม 125 ตอนพิเศษ 133 ราชกิจจานุเบกษา 7 กรกฎาคม 2551

ประกาศ วันที่ 22 เมษายน .. 2563

พลตํารวจตรี ชุมพล พุ่มพวง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ

ที่มา : ratchakitcha