มติวุฒิสภา ไม่เห็นชอบ 'รัชนันท์ ธนานันท์' นั่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

มติวุฒิสภา ไม่เห็นชอบ 'รัชนันท์ ธนานันท์' นั่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

มติวุฒิสภา ไม่เห็นชอบ “รัชนันท์ ธนานันท์” นั่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.63  ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาฯ เพื่อลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ นายรัชนันท์ ธนานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบประวัติ พฤติกรรมและความประพฤติทางจริยธรรมได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จ ทั้งนี้การพิจารณาดังกล่าวทั้งส่วนของการลงคะแนน และ ลงมติ ใช้เป็นวิธีลับ ทั้งนี้ผลการพิจารณาและลงมติ วุฒิสภา เสียงข้างมาก 149 เสียงไม่เห็นชอบให้นายรัชนันท์ ดำรงตำแหน่งตามที่เสนอ ขณะที่เสียงเห็นชอบมีเพียง 36 เสียงและงดออกเสียง 33 เสียง.