วุฒิสภาไฟเขียวเลือก ‘ปรีดา - สุชาติ’ นั่งกสม.อีก3ต้องสรรหาใหม่

วุฒิสภาไฟเขียวเลือก ‘ปรีดา - สุชาติ’ นั่งกสม.อีก3ต้องสรรหาใหม่

"วุฒิสภา" ลงมติเห็นชอบ "ปรีดา-สุชาติ" เป็นว่าที่ กสม. อีก 3 ต้องสรรหาใหม่ หลังได้คะแนนไม่เป็นไปตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 ในการประชุมวุฒิสภา ได้ลงมติเพื่อความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.น.ส.ลม้าย มานะการ เลขาธิการสมาคมลุ่นน้ำสายบุรี, 2.นางปรีดา คงแป้น ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท 3.นายสุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 4.นายวิชัย ศรีรัตน์ อาจารย์ประจำวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 5.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช สื่อมวลชนอิสระ หลังจากคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อพิจารณาทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกสม. ที่มีพล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธานกมธ. ได้พิจารณาและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมให้พิจารณา

โดยการประชุมดังกล่าวส่วนของการพิจารณารายงานและการลงมติ ได้ใช้เป็นทางลับ นานกว่า 5 ชั่วโมง ผลการลงมติ วุฒิสภา ให้ความเห็นชอบบุคคลที่เสนอชื่อ ด้วยคะแนนเดินกึ่งหนึ่งเพียง 2 ใน 5 ชื่อ คือ 1.นางปรีดา ได้คะแนน  161 คะแนน และ2. นายสุชาติ ได้คะแนน 171 คะแนน ส่วนอีก 3 คนได้คะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการสรรหา กสม.อีก 3 คนให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด โดยหลังจากนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ต้องดำเนินกาะบวนการสรรหาใหม่