ประกาศสภาผู้แทนฯ เลื่อนลำดับ 'สวาป เผ่าประทาน' แทน 'ชัย ชิดชอบ'

ประกาศสภาผู้แทนฯ เลื่อนลำดับ 'สวาป เผ่าประทาน' แทน 'ชัย ชิดชอบ'

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนฯ เลื่อนลำดับ “สวาป เผ่าประทาน” ขึ้นเป็นส.ส. แทน

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้ "สวาป เผ่าประทาน" นั่งเก้าอี้ ส.ส.แทน "ชัย ชิดชอบ" ความว่า

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ นายชัย ชิดชอบ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่๒ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้ นายชัย ชิดชอบ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายชัย ชิดชอบ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

ชื่อพรรคการเมือง ภูมิใจไทย

ลำดับที่ 15

รายชื่อผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คน นายสวาป เผ่าประทาน

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

158013033666