เผย '10 อันดับ' ปัญหาการเมืองไทยที่คาใจประชาชน ณ วันนี้

เผย '10 อันดับ' ปัญหาการเมืองไทยที่คาใจประชาชน ณ วันนี้

“สวนดุสิตโพล” เผย "10 อันดับ" ปัญหาการเมืองไทยที่คาใจประชาชน ณ วันนี้

ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้ มีข่าวต่างๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะข่าวด้านการเมืองตั้งแต่ช่วงก่อนจะมีการเลือกตั้งจนกระทั่งหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย แต่การเมืองก็ยังคงอึมครึม ไม่ชัดเจน ส่งผลให้สังคม ประชาชนมีคำถามเกิดขึ้นในใจมากมาย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง และเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำเสนอข่าวของสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,327 คน ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้  

“10 อันดับ” ปัญหาการเมืองไทยที่คาใจประชาชน ณ วันนี้

อันดับ 1 การจัดตั้งรัฐบาล /เก้าอี้รัฐมนตรี46.87% เพราะยังไม่เห็นความชัดเจน ใช้เวลานานในการจัดตั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ คุณสมบัติรัฐมนตรีแต่ละคนเหมาะสมเพียงใด ฯลฯ

อันดับ 2 การทุจริตคอรัปชั่น38.28% เพราะ มีมาทุกยุคทุกสมัย มีการปราบปรามแต่ไม่ลดลง ควรจับกุมผู้ที่มีอิทธิพลหรือตัวการใหญ่ให้ได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ฯลฯ

อันดับ 3 ผลการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 33.38% เพราะ กกต. ยังไม่ชี้แจงในประเด็นที่คลุมเครือ การนับคะแนน  สูตรคำนวณไม่เป็นที่ยอมรับ มีการโกงเลือกตั้งจริงใช่หรือไม่ ฯลฯอันดับ 3 ผลการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 33.38% เพราะ กกต. ยังไม่ชี้แจงในประเด็นที่คลุมเครือ การนับคะแนน  สูตรคำนวณไม่เป็นที่ยอมรับ มีการโกงเลือกตั้งจริงใช่หรือไม่ ฯลฯ

อันดับ 4 การบริหารประเทศของรัฐบาล /นโยบายประชารัฐ 26.53% เพราะ ประเทศอยู่ในภาวะหยุดชะงัก บริหารงานไม่ต่อเนื่อง นโยบายที่หาเสียงไว้จะสามารถทำได้หรือไม่ รัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบวาระ ฯลฯ

อันดับ 5 ที่มา 250 ส.ว./บทบาทและอำนาจหน้าที่ 25.62% เพราะ หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกไม่โปร่งใส มีทั้งระบบพวกพ้อง เครือญาติ ทำไม ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ได้ ฯลฯ

อันดับ 6 การบังคับใช้กฎหมาย /กฎหมายรัฐธรรมนูญ 22.31% เพราะ มีความเอนเอียง สองมาตรฐาน ใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ขาดการมีส่วนร่วม ฯลฯ

อันดับ 7 ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส. /ถือหุ้นสื่อ 21.85%เพราะ ควรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สองมาตรฐาน ควรตรวจสอบให้ละเอียดทุกพรรค ปฏิบัติให้เหมือนกัน ฯลฯ

อันดับ 8 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ 19.74% เพราะ ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ต้องดิ้นรน ช่วยเหลือตนเอง ค่าครองชีพสูง ของกิน-ของใช้แพง ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 9 การใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ 17.33% เพราะ มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบได้ มีผู้ได้รับประโยชน์เพียงบางกลุ่ม ไม่ทั่วถึง อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ

อันดับ 10 คุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง 14.77% เพราะ เป็นปัญหาวิกฤติ นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์ สนับสนุนแต่พวกพ้อง ไม่คำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ

เผย '10 อันดับ' ปัญหาการเมืองไทยที่คาใจประชาชน ณ วันนี้