สภาฯ กำหนดวันประชุม พุธ-พฤหัส เริ่มสมัยประชุมสามัญแรก 22 พ.ค.-18 ก.ย.นี้

สภาฯ กำหนดวันประชุม พุธ-พฤหัส เริ่มสมัยประชุมสามัญแรก 22 พ.ค.-18 ก.ย.นี้

สภาฯ กำหนดวันประชุม พุธ - พฤหัส เริ่มสมัยประชุมสามัญแรก 22 พ.ค. - 18 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณากำหนดวันและเวลาการประชุมสภาฯ , วันเริ่มสมัยประชุมและตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภา โดยผลการประชุมมีข้อสรุป คือ กำหนดวันประชุม ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 21.00 น. และ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.30 - 18.00 น. ขณะที่วันเริ่มสมัยประชุม คือ ปีที่หนึ่ง สมัยสามัญแรก ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 - 18 กันยายน 2562 และสมัยสามัญที่สอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน -28 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดประชุม ปีที่สอง เริ่มสมัยสามัญแรก ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - 21 พฤษภาคม 2563

ขณะที่การตั้ง กมธ. เพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมนั้น มีจำนวน 38 คน โดยมาจากตัวแทนของพรรคการเมืองตามที่กำหนดและใช้เวลาพิจารณายกร่าง ภายใน 20 วัน ให้เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วเสร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมดังกล่าวส.ส.มีข้อเสนอต่อการกำหนดประเด็นที่จะเขียนไว้ในข้อบังคับการประชุม อาทิ การหารือของสมาชิกก่อนเริ่มวาระประชุม ควรกำหนดให้มีองค์ประชุมหรือไม่ ซึ่งต่างจากเดิมที่ไม่มีการนับองค์ประชุมก่อนเริ่มการหารือ นอกจากนั้นยังมีผู้เสนอวิธีปฏิบัติของการลำดับหารือ คือให้ ส.ส. ที่ต้องการหารือ ให้ลงลายมือชื่อและแจ้งจำนงค์ด้วยตนเอง และให้เรียงตามลำดับ โดยไม่มีการแทรกคิวอภิปราย หรือ เพิ่มเติมภายหลัง เป็นต้น