เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 39 คน

เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 39 คน

เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 39 คน

เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 39 คน หลังเมื่อวันทื่ 15 พ.ค. 62 พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค โดยมีวาระเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ฯได้เลือก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ เป็นหัวหน้าพรรคคนที่ 8 ของพรรคประชาธิปัตย์

1.นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์    หัวหน้าพรรค

2.นายนราพัฒน์  แก้วทอง    รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ        

3.นายไชยยศ   จิรเมธากร    รองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        

4.นายสาธิต  ปิตุเตชะ    รองหัวหน้าพรรคภาคกลาง        

5.นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ    รองหัวหน้าพรรคภาคใต้      

6.นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์    รองหัวหน้าพรรค กทม.     

7.นายนิพนธ์  บุญญามณี    รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ

8.ดร.สามารถ   ราชพลสิทธิ์    รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ

9.ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช    รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ

10.นายอลงกรณ์  พลบุตร    รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ     

11.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน    รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ     

12.ดร.สรรเสริญ  สมะลาภา    รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ     

13.นายอัศวิน  วิภูศิริ    รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ    

14.นายปริญญ์  พานิชภักดิ์    รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ     

15.ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน    เลขาธิการพรรค     

16.นางสาวจิตภัสร์  ตั๊น กฤดากร    รองเลขาธิการพรรค     

17.ดร.อิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ    รองเลขาธิการพรรค

19.นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์    รองเลขาธิการพรรค 

20.นายธนา  ชีรวินิจ    รองเลขาธิการพรรค     

21.พันโทสินธพ  แก้วพิจิตร    รองเลขาธิการพรรค     

22.นายอภิชัย  เตชะอุบล    เหรัญญิกพรรค     

23.นายวิรัช  ร่มเย็น    นายทะเบียน     

24.นายราเมศ  รัตนะเชวง    โฆษกพรรค     

25.นางขนิษฐา นิภาเกษม    ตัวแทนพรรคภาคเหนือ     

26.นางกษมา  วงศ์ศิริ    ตัวแทนพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

27.นายชวลิต  รัตนสุทธิกุล    ตัวแทนพรรคภาคกลาง     

28.นายถนอมศักดิ์  แป๊ะเส้ง    ตัวแทนพรรคภาคใต้     

29.นายทวีโชค  อ๊อกกังวาล    ตัวแทนพรรคกรุงเทพมหานคร

30.นายนิพนธ์  บุญทองซุ่น    สมาชิกสภาท้องถิ่น

31.นายณัฐพงษกร  คุ้มตะกั่ว    สมาชิกสภาท้องถิ่น

32.นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ    กรรมการบริหารพรรค     

33.นางสุพัชรี  ธรรมเพชร    กรรมการบริหารพรรค         

34.นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล    กรรมการบริหารพรรค

35.นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ    กรรมการบริหารพรรค 

36.ดร.รัชดา ธนาดิเรก    กรรมการบริหารพรรค     

37.นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล    กรรมการบริหารพรรค

38.นางสาวอรอนงค์  กาญจนชูศักดิ์    กรรมการบริหารพรรค

39.นางมัลลิกา  บุญมีตระกูล มหาสุข    กรรมการบริหารพรรค