ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.เงินเดือน ขรก.อัยการฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.เงินเดือน ขรก.อัยการฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.เงินเดือน ขรก.อัยการฉบับใหม่ 35,000-131,920 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 ธ.ค.2561 เผยแพรพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 ธ.ค.นี้ โดยเนื้อหากฎหมายมีทั้งสิ้น 7 มาตรา สาระสำคัญ

มาตรา 5 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป อัตราเงินดือนและเงินประจำตำแหน่งรวม ต่ำสุด 35,000 บาท สูงสุด 131,920 บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกำหนดให้ถือว่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2556 และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557ซึ่งข้าราชการอัยการได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับการปรับเพิ่มตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ และให้การได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวในกรณีนั้นสิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

281218_l1

281218_p2