ห้าม 'จยย.-จักรยาน-รถสามล้อ-ล้อเลื่อนลากเข็น' ขึ้นสะพานภูมิพล1-2

ห้าม 'จยย.-จักรยาน-รถสามล้อ-ล้อเลื่อนลากเข็น' ขึ้นสะพานภูมิพล1-2

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้าม "จยย.-จักรยาน-รถสามล้อ-ล้อเลื่อนลากเข็น" ขึ้นสะพานภูมิพล1-2

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานภูมิพล 1, 2 และการห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนนบางสาย ความว่า ด้วย สะพานภูมิพล 1, 2 เป็นสะพานที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 54 เมตร ทำให้มีเชิงลาดสะพานที่ชัน และมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร หากรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความเร็วในระยะทางที่ยาวและลาดชันประกอบกับความเร็วลมบนสะพานค่อนข้างแรง ทำให้การควบคุมความเร็ว และการทรงตัวของรถจักรยานยนต์ทำได้ยาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

และด้วยปัจจุบันเส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ มีปริมาณรถยนต์ใช้เส้นทางเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตพื้นที่และต่อเนื่อง ฉะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจร ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 139 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการเดินรถในถนนสะพานภูมิพล 1, 2 และการห้ามจอดรถทุกชนิดในถนนบางสาย”

ข้อ 2 ห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิด เดินบนสะพานภูมิพล 1, 2
ข้อ 3 ห้ามจอดรถทุกชนิดในถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่สะพานลอยหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาพระประแดง ถึงสะพานลอยหน้าห้างบิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์ ระหว่างเวลา 05.00 นาฬิกาถึง 21.00 นาฬิกา เว้นวันอาทิตย์

ข้อ 4 ห้ามจอดรถทุกชนิดในถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่เขตติดต่อ สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ ถึงเขตติดต่อ สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ ระหว่างเวลา 05.00 นาฬิกาถึงเวลา 09.00 นาฬิกา และเวลา 16.00 นาฬิกา ถึงเวลา 21.00 นาฬิกา เว้นวันอาทิตย์

ข้อ 5 ห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ในถนนดังต่อไปนี้
5.1 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 72 (ซอยบ่อนไก่)
5.2 ถนนนครเขื่อนขันธ์ ซอย 10
5.3 ถนนพระราชวีริยาภรณ์ ซอย 3 (อนุบาลบัวขาว)
ข้อ 6 ข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
พลตำรวจตรี ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ

ที่มา :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/273/T_0047.PDF