โปรดเกล้าฯ ให้ 'พนม ศรศิลป์' พ้นผู้ตรวจราชการพิเศษฯ

โปรดเกล้าฯ ให้ 'พนม ศรศิลป์' พ้นผู้ตรวจราชการพิเศษฯ

โปรดเกล้าฯให้ “พนม ศรศิลป์” พ้นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกฯ หลังตกเป็นผู้ต้องหา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้นายพนม ศรศิลป์ ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม 2561 เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาถูกจับในคดีอาญา และได้ถูกขังเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน โดยพนักงานสอบสวนได้ขอฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดีหมายเลขดำที่ ฝ.35/2561 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้รับสนองพระราชโองการวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ให้ 'พนม ศรศิลป์' พ้นผู้ตรวจราชการพิเศษฯ