'รุ่นใหม่พท.' จี้สทศ.เลื่อนสอบGAT/PATชนวันเลือกตั้ง ละเมิดสิทธิเยาวชน

'รุ่นใหม่พท.' จี้สทศ.เลื่อนสอบGAT/PATชนวันเลือกตั้ง ละเมิดสิทธิเยาวชน

"รุ่นใหม่เพื่อไทย" ชี้สทศ. จัดสอบ GAT/PAT ตรงวันเลือกตั้ง ละเมิดสิทธิเยาวชน ส่อขัดรัฐธรรมนูญ จี้เลื่อนวันสอบ

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส คนรุ่นใหม่เพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดวันสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิของผู้เข้าสอบที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือไม่ และการที่ สทศ. ไม่เห็นถึงความสำคัญที่ให้เยาวชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศไทย อาจเป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 หมวดที่ 4 เรื่อง หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 วรรค 7 ได้ระบุไว้ว่า "บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ" จึงอยากสอบถามไปทาง สทศ. ว่าคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศหรือไม่ เพราะวันสอบนั้นตรงกับวันเลือกตั้งซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญระดับชาติและนอกจากเยาวชนอายุ 18 ปีที่จะต้องเสียสละเวลาไปสอบ ไม่สามารถมาเลือกตั้งได้ ทางคณะกรรมการคุมสอบ และผู้ปกครองบางส่วน ก็คงไม่ได้ไปออกสิทธิเช่นกัน

นอกจากนี้ซึ่งการที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทำให้ผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งต้องเสียสิทธิทางการเมืองในอนาคตอีกด้วย
จึงขอให้ทาง สทศ.ช่วยพิจารณาเลื่อนวันสอบ GAT/PAT ด้วย