โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ราชองครักษ์เวร

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ราชองครักษ์เวร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งราชองครักษ์"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ มีรายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นราชองครักษ์เวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ จํานวน ๓๙ ราย ดังนี้

๑. พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา
๒. พลอากาศเอก ชาญชาย เกิดผล
๓. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
๔. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย
๕. พลเรือโท นพพร วุฒิรณฤทธิ์
๖. พลเรือโท คณีพล สงเจริญ
๗. พลเรือโท ณัฏฐนันท์ วิเศษสมวงศ์
๘. พลอากาศโท เชษฐา เหมือนแก้ว
๙. พลเรือตรี ศูนย์ปืน โสมภีร์
๑๐. พลอากาศตรี สิทธิพร ปานรสทิพย์
๑๑. พลอากาศตรี ปรัชญา พรหมบุรมย์
๑๒. พลอากาศตรี วัลลภ จันทร์ประเสริฐ
๑๓. พลอากาศตรี ทินกร ต๊ะมูล
๑๔. พลอากาศตรี โอม โมรินทร์
๑๕. พลเรือตรี อำไพ ชุ่มน้อย
๑๖. พลเรือตรี ปิติ ต๊ะวิชัย
๑๗. พลตรี มานพ ลอยเมฆ
๑๘. พลตรี ปรีชา น้ำฟ้า
๑๙. พลตรี พิชิต อ่อนอินทร์
๒๐. นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ประทีปทอง
๒๑. นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ นนท์ศิริ
๒๒. พันเอก ธาดา ยุติพันธ์
๒๓. นาวาเอก กิตติ โลหารชุน
๒๔. พันเอก ทรงสิทธิ์ ไชยยงค์
๒๕. พันเอก จักรชัย ศรีคชา
๒๖. พันเอก พงษ์ศักดิ์ เปรมทองสุข
๒๗. พันเอก ชาตรี วงศ์สายตา
๒๘. พันเอก รติ สินธุพัทร์
๒๙. พันเอก ศุภชัย นิลเขียว
๓๐. พันเอก ประภัสร์ จุ้ยสำราญ
๓๑. พันเอก นราพร แสนธิ
๓๒. พันโท อัศวิน เจริญชัยวัฒน์
๓๓. พันโท ดำรงค์ พลเคน
๓๔. พันโท สุรเดช เหลี่ยมไทย
๓๕. พันโท ยุทธพล ใจวงค์ษา
๓๖. ว่าที่พันโท ชัชวาล หาญคำหล้า
๓๗. พันโท พีรพัสตร์ เสือยันต์
๓๘. พันตรี ปรัชญา อัมพรพงศ์
๓๙. พันตรี ศิรวิน สโรชวาสิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี