ปปง.ประกาศยึดทรัพย์ 'บรรยิน' กับพวก 2 รายการ

ปปง.ประกาศยึดทรัพย์ 'บรรยิน' กับพวก 2 รายการ

ปปง.ประกาศยึดทรัพย์ "บรรยิน"กับพวก ไว้ชั่วคราว 2 รายการ มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน และให้ยื่นคำร้องแสดงหลักฐานภายใน 30 วัน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ ปปง. ให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน เกี่ยวกับการกระทําผิด ของ พันตํารวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก ไว้ชั่วคราว จํานวน 2 รายการพร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน / ตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมาย ปปง. และกำหนดให้ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดต่อ ปปง. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 สิงหาคมที่ผ่านมา