ปธ.สนช.อวยพรปีใหม่ ขอให้คนไทยไม่ประมาท

ปธ.สนช.อวยพรปีใหม่ ขอให้คนไทยไม่ประมาท

"พรเพชร"อวยพรปีใหม่ ขอให้คนไทยยึดสายกลางไม่ประมาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ส่งสารอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ว่า ในนามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทย ปี พ.ศ.2558 กำลังจะผ่านพ้นไป ประเทศไทยได้ผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย ซึ่งชาวไทยทุกคนมีส่วนร่วมแรงร่วมใจแก้ไขให้ผ่านพ้นไปด้วยดี รวมถึงการจัดกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ภาพแห่งความประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นที่ปรากฏไปทั่วโลก และในปี 2559 ที่จะเวียนมาถึงนี้ ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านตั้งจิตรวมพลังประกอบคุณงามความดี ริเริ่มทำสิ่งใหม่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง สังคมและประเทศชาติ โดยขอให้ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง ความประหยัด และความไม่ประมาท เพื่อความมั่นคงและความสุขของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรอันประเสริฐให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป