คมนาคมชงครม.แผนเร่งด่วนขนส่งตะวันออก-ตะวันตก

คมนาคมชงครม.แผนเร่งด่วนขนส่งตะวันออก-ตะวันตก

"ประวิตร"นั่งหัวโต๊ะประชุมคมนาคม เสนอแผนเร่งด่วนลงทุนขนส่งตะวันออก-ตะวันตก "อุตสาหกรรม"ชงกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี58/59

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครม.วันนี้( 1 ธ.ค.)จะมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุม โดยวาระการประชุมที่หน่วยงานและกระทรวงต่าง ๆ เสนอเข้ามาให้ครม.พิจารณา อาทิ กระทรวงคมนาคม เสนอแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 หรือแอคชั่นแพลน เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E – W Corridor)              

กระทรวงการคลังเสนอการประกาศกำหนดให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2560 / ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ.... / รายงานผลการกู้เงินในรูป  Euro Commercial Paper(ECP)              

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร(ช่วงประสบภัยเดือนมีนาคม 2557 ถึง เดือนมิถุนายน 2558)                       

กระทรวงอุตสาหกรรม การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี2558/2559   

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ...       

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 / ขออนุมัติให้ประเทศไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์สมัยที่ 26 / ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ. 2559 -2561          

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ