รัฐสั่งให้เก็บค่าออกหนังสือผ่านแดนไทย-มาเลเซีย เป็นเงิน200บ.

รัฐสั่งให้เก็บค่าออกหนังสือผ่านแดนไทย-มาเลเซีย เป็นเงิน200บ.

ประกาศราชกิจจาฯ กระทรวงมหาดไทย สั่งให้เก็บค่าออกหนังสือผ่านแดนไทย - มาเลเซีย เป็นเงิน200บาท อายุต่ำกว่า12ปีไม่ต้องจ่าย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (26พ.ย.) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกหนังสือผ่านแดนไทย - มาเลเซีย

โดยที่มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกล้าฯ ประกาศว่าด้วยผู้เดินทางไปนอกพระราชอาณาเขตร์ ให้มีหนังสือเดินทาง ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ ให้ประชาชนผู้จะเดินทาง ไปแต่เพียงเมืองต่างประเทศใกล้เคียงติดต่อกับพระราชอาณาเขตร์ และจะออกจากหัวเมืองไปแล้ว
ก็ให้ไปขอรับหนังสือเดินทางจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทย - มาเลเซียของบุคคลที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ชายแดนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการจราจรข้ามแดนระหว่างมะลายูของอังกฤษกับประเทศไทย ค.ศ. ๑๙๔๐ (พ.ศ. ๒๔๘๓) และการออกใบเบิกทางไทย - มาเลเซียของฝ่ายไทยที่กําหนดไว้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกใบเบิกทางไทย - มาเลเซียลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นอัตราที่ไม่เหมาะสมในปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกใบเบิกทางไทย - มาเลเซีย ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙
ข้อ ๒ กําหนดค่าใช้จ่ายในการขอออกหนังสือผ่านแดนไทย - มาเลเซีย ของฝ่ายไทย ดังนี้ค่าใช้จ่ายในการขอให้ออกหนังสือผ่านแดน ฉบับละ ๒๐๐ บาทต่อคน กรณีบุตรซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี เดินทางพร้อมผู้ถือหนังสือผ่านแดน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้นายอําเภอ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียเป็นผู้ดําเนินการได้

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย